අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :02.02.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 575.00 531.00 - - 850.00 820.00
Matale 560.00 547.00 - - 825.00 800.00
Nuwara_eliya 500.00 497.00 - - - -
Kegalle 500.00 500.00 - - 750.00 750.00
Ratnapura 500.00 500.00 - - - -
Badulla 570.00 544.00 - - 800.00 768.00
Kurunegala 500.00 487.00 - - - -
Colombo 500.00 475.00 - - - -
Gampaha 525.00 500.00 - - - -
Kalutara 480.00 477.00 - - - -
Galle 500.00 500.00 - - - -
Matara 510.00 510.00 - - - -
Hambantota 520.00 517.00 - - - -
Monaragala 540.00 535.00 - - 820.00 773.00
National 575.00 507.71 - - 850.00 782.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 900.00 799.00 100.00 97.00
Matale 875.00 832.00 100.00 89.00
Nuwara_eliya 800.00 795.00 90.00 85.00
Kegalle 850.00 850.00 100.00 100.00
Ratnapura 800.00 768.00 - -
Badulla 750.00 746.00 - -
Kurunegala 820.00 790.00 90.00 63.00
Colombo 850.00 775.00 - -
Gampaha 800.00 760.00 100.00 75.00
Kalutara 900.00 880.00 - -
Galle 750.00 750.00 - -
Matara 800.00 771.00 90.00 76.00
Hambantota 800.00 783.00 - -
Monaragala 850.00 850.00 - -
National 900.00 796.36 100.00 83.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 820.00 801.00 - - 850.00 830.00
Matale 840.00 829.00 780.00 777.00 850.00 847.00
Nuwara_eliya 800.00 795.00 - - - -
Kegalle 820.00 820.00 800.00 800.00 - -
Ratnapura 750.00 721.00 - - - -
Badulla 780.00 743.00 725.00 685.00 - -
Kurunegala 800.00 767.00 680.00 660.00 - -
Colombo 750.00 725.00 - - - -
Gampaha 800.00 800.00 - - - -
Kalutara 750.00 740.00 - - - -
Galle 700.00 700.00 - - - -
Matara 760.00 723.00 - - - -
Hambantota 750.00 733.00 - - - -
Monaragala 770.00 723.00 - - - -
National 840.00 758.57 800.00 730.50 850.00 838.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 380.00 360.00 350.00 334.00 310.00 303.00 - -
Matale 400.00 370.00 350.00 332.00 325.00 323.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 375.00 375.00 350.00 350.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 356.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 350.00 320.00 300.00 265.00 220.00 220.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 230.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 380.00 375.00 363.00 - -
National 400.00 363.50 390.00 316.57 375.00 302.25 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 13,000.00 13,000.00 - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 12,000.00 11,250.00 11,000.00 10,250.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 13,000.00 12,125.00 11,000.00 10,250.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 850.00 792.00 650.00 650.00 600.00 525.00 4,000.00 3,732.00 2,500.00 2,000.00
Matale 800.00 788.00 700.00 672.00 600.00 594.00 3,800.00 3,692.00 3,400.00 3,392.00
Nuwara_eliya 650.00 650.00 550.00 550.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 800.00 800.00 750.00 750.00 - - 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 750.00 750.00 600.00 600.00 - - 3,800.00 3,800.00 2,800.00 2,800.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 800.00 800.00 - - - - 3,800.00 3,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 850.00 763.33 750.00 644.40 600.00 559.50 4,000.00 3,670.67 3,500.00 2,838.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,900.00 2,850.00 2,500.00 2,450.00 2,350.00 2,333.00 2,300.00 2,250.00 2,050.00 1,983.00 2,050.00 1,983.00 2,000.00 1,900.00 1,700.00 1,650.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,620.00 1,800.00 1,180.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,233.00 1,000.00 867.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,400.00 2,400.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,325.00
Kalutara 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,595.00 2,500.00 2,483.00 2,300.00 2,267.00 2,100.00 2,090.00 2,000.00 1,980.00 1,900.00 1,890.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,100.00 2,500.00 2,500.00 2,400.00 2,385.00 2,330.00 2,315.00 2,280.00 2,250.00 2,250.00 2,225.00 2,100.00 2,080.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Matara 3,000.00 2,975.00 2,600.00 2,567.00 2,500.00 2,433.00 2,350.00 2,296.00 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,088.00 2,100.00 2,050.00 1,900.00 1,800.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,500.00 2,425.00 2,350.00 2,340.00 - - - - 2,100.00 2,100.00 2,050.00 2,050.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,900.00 1,500.00 1,325.00
National 3,200.00 2,981.25 2,600.00 2,542.40 2,500.00 2,351.29 2,350.00 2,195.43 2,280.00 2,143.25 2,250.00 2,097.00 2,150.00 2,009.67 2,100.00 1,908.33 1,900.00 1,800.00 2,200.00 1,584.33 1,800.00 1,174.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 150.00 100.00
Colombo - - - - 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 3,500.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 600.00 500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,566.67 1,000.00 766.67 150.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 500.00 453.00 190.00 171.00
Matale 600.00 492.00 200.00 163.00
Nuwara_eliya 500.00 495.00 - -
Kegalle 550.00 550.00 250.00 250.00
Ratnapura 550.00 540.00 230.00 227.00
Badulla 550.00 442.00 230.00 230.00
Kurunegala 550.00 517.00 250.00 240.00
Colombo 500.00 494.00 180.00 180.00
Gampaha 600.00 586.00 300.00 240.00
Kalutara 520.00 513.00 150.00 150.00
Galle 580.00 565.00 - -
Matara 570.00 565.00 220.00 220.00
Hambantota 580.00 577.00 - -
Monaragala 480.00 456.00 - -
National 600.00 517.50 300.00 207.10

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 277.00 200.00 140.00 - - 400.00 343.00 6,000.00 6,000.00
Matale 330.00 308.00 200.00 163.00 - - 380.00 355.00 - -
Nuwara_eliya 250.00 247.00 - - - - 330.00 325.00 - -
Kegalle 300.00 300.00 200.00 200.00 - - 350.00 350.00 - -
Ratnapura 300.00 262.00 160.00 155.00 - - 350.00 350.00 - -
Badulla 280.00 246.00 250.00 172.00 875.00 708.00 400.00 380.00 - -
Kurunegala 330.00 310.00 150.00 130.00 - - 360.00 330.00 - -
Colombo 350.00 325.00 - - - - - - - -
Gampaha 320.00 300.00 130.00 120.00 - - 350.00 310.00 - -
Kalutara 300.00 300.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 270.00 265.00 150.00 150.00 - - 300.00 300.00 - -
Matara 280.00 274.00 160.00 130.00 - - 325.00 323.00 - -
Hambantota 280.00 280.00 - - - - - - - -
Monaragala 200.00 200.00 275.00 200.00 - - 250.00 250.00 - -
National 350.00 278.14 275.00 160.00 875.00 708.00 400.00 328.73 6,000.00 6,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 4,060.00 4,060.00 - -
Matara - - - - 3,800.00 3,800.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 2,800.00 2,800.00
National - - - - 4,060.00 3,930.00 2,800.00 2,400.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture