අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :02.03.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 570.00 544.00 - - 900.00 781.00
Matale 565.00 560.00 - - 850.00 825.00
Nuwara_eliya 540.00 537.00 - - - -
Kegalle 540.00 533.00 - - 800.00 760.00
Ratnapura 550.00 545.00 - - - -
Badulla 575.00 550.00 550.00 500.00 800.00 783.00
Kurunegala 550.00 533.00 - - - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 580.00 556.00 - - - -
Kalutara 480.00 475.00 - - - -
Galle 520.00 510.00 - - - -
Matara 540.00 540.00 - - - -
Hambantota 560.00 550.00 - - - -
Monaragala 560.00 555.00 - - 800.00 775.00
National 580.00 536.85 550.00 500.00 900.00 784.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 950.00 852.00 120.00 103.00
Matale 900.00 900.00 100.00 95.00
Nuwara_eliya 910.00 903.00 100.00 95.00
Kegalle 900.00 833.00 100.00 96.00
Ratnapura 880.00 820.00 - -
Badulla 800.00 766.00 90.00 85.00
Kurunegala 900.00 833.00 90.00 63.00
Colombo - - - -
Gampaha 900.00 840.00 80.00 68.00
Kalutara 800.00 800.00 - -
Galle 800.00 770.00 - -
Matara 860.00 824.00 100.00 81.00
Hambantota 870.00 850.00 - -
Monaragala 850.00 825.00 - -
National 950.00 832.00 120.00 85.75

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 900.00 845.00 - - 1,000.00 950.00
Matale 925.00 900.00 - - - -
Nuwara_eliya 850.00 845.00 - - - -
Kegalle 850.00 833.00 800.00 783.00 - -
Ratnapura 750.00 738.00 - - - -
Badulla 860.00 787.00 725.00 694.00 - -
Kurunegala 870.00 823.00 740.00 713.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 900.00 880.00 - - - -
Kalutara 750.00 745.00 - - - -
Galle 750.00 725.00 - - - -
Matara 810.00 720.00 - - - -
Hambantota 780.00 740.00 - - - -
Monaragala 800.00 775.00 - - - -
National 925.00 796.62 800.00 730.00 1,000.00 950.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 375.00 350.00 330.00 300.00 297.00 250.00 250.00
Matale 400.00 400.00 380.00 373.00 350.00 342.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 320.00 306.00 280.00 260.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 - - - - - -
Kurunegala 350.00 320.00 300.00 265.00 220.00 220.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 260.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 380.00 370.00 360.00 343.00 - -
National 400.00 358.50 380.00 309.67 360.00 300.50 250.00 225.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 13,500.00 13,500.00 12,500.00 12,500.00 - - - -
Matale - - - - 10,000.00 10,000.00 - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 11,000.00 10,500.00 10,000.00 9,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 11,000.00 10,500.00 13,500.00 11,500.00 12,500.00 11,250.00 - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 850.00 775.00 750.00 670.00 650.00 575.00 4,000.00 3,760.00 2,760.00 2,500.00
Matale 700.00 675.00 650.00 623.00 600.00 575.00 4,000.00 3,775.00 3,500.00 3,500.00
Nuwara_eliya 625.00 625.00 575.00 575.00 - - 2,750.00 2,750.00 2,250.00 2,250.00
Kegalle 560.00 536.00 500.00 483.00 - - 3,000.00 2,833.00 2,500.00 2,333.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 600.00 600.00 - - - - - - - -
Kurunegala 750.00 750.00 600.00 600.00 - - 3,800.00 3,800.00 2,800.00 2,800.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 800.00 775.00 - - - - 3,200.00 3,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 850.00 676.57 750.00 590.20 650.00 575.00 4,000.00 3,353.00 3,500.00 2,676.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,033.00 2,800.00 2,716.00 2,550.00 2,516.00 2,350.00 2,250.00 2,050.00 2,000.00 2,050.00 2,000.00 2,000.00 1,966.00 1,700.00 1,633.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,850.00 1,800.00 1,600.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,333.00 1,200.00 933.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,100.00 2,033.00 1,800.00 1,700.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,400.00
Kalutara 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,590.00 2,500.00 2,480.00 2,300.00 2,265.00 2,100.00 2,090.00 2,000.00 1,980.00 1,900.00 1,885.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,500.00 3,200.00 2,650.00 2,625.00 2,480.00 2,465.00 2,350.00 2,335.00 - - - - 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,050.00 - - - - - -
Matara 3,050.00 2,988.00 2,700.00 2,633.00 2,500.00 2,438.00 2,400.00 2,342.00 2,300.00 2,267.00 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,050.00 2,000.00 1,875.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,500.00 2,450.00 2,400.00 2,375.00 - - - - 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,075.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,900.00 1,800.00 1,500.00 1,325.00
National 3,500.00 3,055.25 2,800.00 2,641.00 2,550.00 2,397.00 2,400.00 2,211.17 2,300.00 2,119.00 2,200.00 2,060.00 2,150.00 2,045.20 2,100.00 1,921.60 2,000.00 1,875.00 2,000.00 1,661.00 1,800.00 1,314.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 800.00 500.00 150.00 100.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 3,500.00 2,200.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,700.00 1,200.00 1,000.00 400.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 2,200.00 4,000.00 1,500.00 2,000.00 1,350.00 1,200.00 750.00 400.00 200.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 650.00 601.00 300.00 254.00
Matale 600.00 575.00 300.00 250.00
Nuwara_eliya 600.00 600.00 - -
Kegalle 630.00 616.00 300.00 300.00
Ratnapura 620.00 610.00 300.00 300.00
Badulla 600.00 575.00 330.00 315.00
Kurunegala 620.00 610.00 350.00 317.00
Colombo - - - -
Gampaha 680.00 640.00 375.00 325.00
Kalutara 650.00 645.00 200.00 200.00
Galle 620.00 610.00 - -
Matara 630.00 625.00 330.00 330.00
Hambantota 620.00 620.00 - -
Monaragala 550.00 525.00 - -
National 680.00 604.00 375.00 287.89

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 300.00 130.00 118.00 - - 375.00 350.00 6,000.00 6,000.00
Matale 300.00 280.00 200.00 175.00 - - 350.00 300.00 - -
Nuwara_eliya 250.00 247.00 - - - - - - - -
Kegalle 310.00 290.00 200.00 156.00 - - 350.00 330.00 - -
Ratnapura 310.00 302.00 150.00 130.00 - - 300.00 290.00 - -
Badulla 325.00 276.00 150.00 125.00 900.00 792.00 400.00 350.00 - -
Kurunegala 320.00 313.00 140.00 127.00 - - 370.00 333.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 350.00 340.00 120.00 100.00 - - 350.00 338.00 - -
Kalutara 300.00 295.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 280.00 270.00 150.00 140.00 - - - - - -
Matara 280.00 279.00 - - - - 450.00 450.00 - -
Hambantota 300.00 290.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 300.00 175.00 150.00 - - 300.00 275.00 - -
National 350.00 290.92 200.00 142.10 900.00 792.00 450.00 335.11 6,000.00 6,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,850.00 3,850.00 - -
Matara - - - - 3,300.00 3,300.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 2,800.00 2,800.00
National - - - - 3,850.00 3,575.00 2,800.00 2,400.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture