අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :09.02.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 550.00 527.00 - - 825.00 785.00
Matale 540.00 529.00 - - 825.00 802.00
Nuwara_eliya 510.00 507.00 - - - -
Kegalle 520.00 510.00 - - 800.00 800.00
Ratnapura 500.00 487.00 - - - -
Badulla 575.00 556.00 - - 800.00 770.00
Kurunegala 500.00 487.00 - - - -
Colombo 500.00 475.00 - - - -
Gampaha 500.00 496.00 - - - -
Kalutara 480.00 480.00 - - - -
Galle 500.00 490.00 - - - -
Matara 500.00 500.00 - - - -
Hambantota 520.00 510.00 - - - -
Monaragala 545.00 528.00 - - 830.00 795.00
National 575.00 505.86 - - 830.00 790.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 850.00 808.00 110.00 97.00
Matale 875.00 848.00 100.00 93.00
Nuwara_eliya 775.00 772.00 95.00 92.00
Kegalle 900.00 875.00 100.00 100.00
Ratnapura 810.00 802.00 - -
Badulla 800.00 754.00 - -
Kurunegala 800.00 800.00 90.00 63.00
Colombo 800.00 750.00 - -
Gampaha 850.00 790.00 100.00 80.00
Kalutara 900.00 880.00 - -
Galle 750.00 725.00 - -
Matara 800.00 779.00 90.00 77.00
Hambantota 800.00 783.00 - -
Monaragala 850.00 825.00 - -
National 900.00 799.36 110.00 86.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 820.00 803.00 - - 850.00 819.00
Matale 850.00 835.00 780.00 777.00 900.00 863.00
Nuwara_eliya 820.00 813.00 - - - -
Kegalle 820.00 810.00 800.00 790.00 - -
Ratnapura 800.00 777.00 - - - -
Badulla 800.00 793.00 750.00 695.00 - -
Kurunegala 800.00 767.00 680.00 660.00 - -
Colombo 800.00 742.00 - - - -
Gampaha 850.00 820.00 - - - -
Kalutara 750.00 735.00 - - - -
Galle 750.00 725.00 - - - -
Matara 800.00 737.00 - - - -
Hambantota 750.00 733.00 - - - -
Monaragala 780.00 725.00 - - - -
National 850.00 772.50 800.00 730.50 900.00 841.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 380.00 380.00 350.00 337.00 310.00 303.00 - -
Matale 420.00 378.00 380.00 336.00 350.00 343.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 340.00 310.00 305.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 356.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 340.00 308.00 280.00 260.00 220.00 213.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 220.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 376.00 360.00 353.00 - -
National 420.00 360.33 380.00 304.86 360.00 303.00 200.00 197.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 13,000.00 13,000.00 - - - - - - - -
Matale 14,000.00 14,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 11,000.00 10,500.00 10,000.00 9,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 14,000.00 12,500.00 10,000.00 9,500.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 850.00 782.00 680.00 645.00 630.00 550.00 4,000.00 3,755.00 2,500.00 2,125.00
Matale 825.00 800.00 750.00 697.00 650.00 648.00 3,800.00 3,779.00 3,500.00 3,383.00
Nuwara_eliya 600.00 600.00 550.00 550.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 850.00 725.00 700.00 625.00 - - 4,000.00 3,250.00 3,000.00 2,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 750.00 750.00 600.00 600.00 - - 3,800.00 3,800.00 2,800.00 2,800.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 800.00 800.00 - - - - 3,800.00 3,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 850.00 742.83 750.00 623.40 650.00 599.00 4,000.00 3,564.00 3,500.00 2,661.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,000.00 2,900.00 2,600.00 2,550.00 2,450.00 2,383.00 2,100.00 2,083.00 2,100.00 2,033.00 2,100.00 2,033.00 2,000.00 1,950.00 1,600.00 1,533.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,625.00 1,800.00 1,133.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,200.00 1,000.00 867.00
Colombo - - 2,650.00 2,650.00 2,500.00 2,500.00 2,400.00 2,400.00 - - - - 2,100.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,575.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,225.00
Kalutara 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,595.00 2,500.00 2,488.00 2,300.00 2,267.00 2,100.00 2,090.00 2,000.00 1,980.00 1,900.00 1,890.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,150.00 2,450.00 2,435.00 2,380.00 2,360.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 2,100.00 2,090.00 2,050.00 2,025.00 - - - - - -
Matara 3,000.00 2,963.00 2,600.00 2,517.00 2,400.00 2,400.00 2,350.00 2,310.00 2,300.00 2,277.00 2,250.00 2,217.00 2,100.00 2,080.00 2,100.00 2,023.00 1,950.00 1,790.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,500.00 2,425.00 2,350.00 2,340.00 - - - - 2,100.00 2,100.00 2,050.00 2,050.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,725.00 1,400.00 1,325.00
National 3,200.00 3,003.25 2,650.00 2,549.40 2,500.00 2,365.14 2,400.00 2,182.14 2,300.00 2,133.33 2,250.00 2,076.67 2,100.00 2,035.00 2,100.00 1,905.17 1,950.00 1,790.00 2,200.00 1,516.67 1,800.00 1,137.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 500.00 150.00 100.00
Colombo - - - - 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 4,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 800.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 2,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,233.33 1,000.00 766.67 150.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 600.00 498.00 200.00 178.00
Matale 530.00 520.00 200.00 160.00
Nuwara_eliya 550.00 547.00 - -
Kegalle 600.00 600.00 300.00 300.00
Ratnapura 630.00 625.00 280.00 270.00
Badulla 550.00 477.00 250.00 250.00
Kurunegala 550.00 533.00 300.00 293.00
Colombo 600.00 563.00 250.00 250.00
Gampaha 650.00 650.00 300.00 270.00
Kalutara 580.00 560.00 150.00 150.00
Galle 650.00 635.00 - -
Matara 660.00 638.00 240.00 240.00
Hambantota 650.00 633.00 - -
Monaragala 550.00 500.00 - -
National 660.00 569.93 300.00 236.10

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 292.00 200.00 144.00 - - 400.00 333.00 6,000.00 6,000.00
Matale 320.00 300.00 160.00 155.00 - - 350.00 322.00 - -
Nuwara_eliya 250.00 247.00 - - - - 325.00 318.00 - -
Kegalle 300.00 280.00 200.00 175.00 - - 350.00 337.00 - -
Ratnapura 300.00 287.00 160.00 155.00 - - 400.00 375.00 - -
Badulla 320.00 282.00 200.00 175.00 850.00 725.00 400.00 354.00 - -
Kurunegala 320.00 307.00 130.00 123.00 - - 350.00 317.00 - -
Colombo 325.00 308.00 - - - - - - - -
Gampaha 320.00 310.00 120.00 110.00 - - 350.00 330.00 - -
Kalutara 300.00 300.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 280.00 270.00 120.00 120.00 - - 300.00 300.00 - -
Matara 300.00 276.00 150.00 135.00 - - 325.00 323.00 - -
Hambantota 280.00 280.00 - - - - - - - -
Monaragala 250.00 250.00 220.00 210.00 - - 350.00 275.00 - -
National 350.00 284.93 220.00 154.73 850.00 725.00 400.00 325.82 6,000.00 6,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 4,060.00 4,060.00 - -
Matara - - - - 3,800.00 3,800.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 2,800.00 2,800.00
National - - - - 4,060.00 3,930.00 2,800.00 2,400.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture