අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :09.03.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 630.00 594.00 500.00 500.00 900.00 825.00
Matale 600.00 600.00 - - 900.00 866.00
Nuwara_eliya 570.00 567.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 800.00 800.00
Ratnapura 600.00 570.00 - - - -
Badulla 600.00 588.00 560.00 560.00 800.00 788.00
Kurunegala 630.00 600.00 - - - -
Colombo 550.00 513.00 - - - -
Gampaha 600.00 580.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 580.00 580.00 - - - -
Matara 600.00 600.00 - - - -
Hambantota 560.00 550.00 - - - -
Monaragala 600.00 588.00 - - 850.00 812.00
National 630.00 572.71 560.00 530.00 900.00 818.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,002.00 120.00 104.00
Matale 1,050.00 1,031.00 110.00 103.00
Nuwara_eliya 900.00 900.00 100.00 95.00
Kegalle 850.00 850.00 100.00 100.00
Ratnapura 975.00 931.00 - -
Badulla 800.00 788.00 - -
Kurunegala 1,040.00 963.00 100.00 70.00
Colombo 800.00 738.00 - -
Gampaha 950.00 920.00 120.00 80.00
Kalutara 800.00 800.00 - -
Galle 800.00 750.00 - -
Matara 1,000.00 994.00 100.00 81.00
Hambantota 880.00 860.00 - -
Monaragala 1,000.00 925.00 - -
National 1,100.00 889.43 120.00 90.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 950.00 911.00 - - 1,000.00 967.00
Matale 940.00 925.00 875.00 858.00 950.00 896.00
Nuwara_eliya 910.00 903.00 - - - -
Kegalle 950.00 950.00 900.00 900.00 - -
Ratnapura 750.00 725.00 - - - -
Badulla 900.00 781.00 650.00 650.00 - -
Kurunegala 950.00 883.00 820.00 760.00 - -
Colombo 800.00 767.00 - - - -
Gampaha 950.00 890.00 - - - -
Kalutara 800.00 785.00 - - - -
Galle 800.00 800.00 - - - -
Matara 800.00 738.00 - - - -
Hambantota 780.00 750.00 - - - -
Monaragala 850.00 800.00 - - - -
National 950.00 829.14 900.00 792.00 1,000.00 931.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 360.00 355.00 310.00 303.00 280.00 274.00 - -
Matale 400.00 387.00 375.00 342.00 350.00 338.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 300.00 300.00 250.00 250.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 350.00 350.00 - - - -
Kurunegala 360.00 325.00 300.00 275.00 250.00 230.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 240.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 380.00 370.00 360.00 350.00 340.00 - -
National 400.00 351.17 375.00 302.86 350.00 295.50 200.00 193.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 13,500.00 13,500.00 12,500.00 12,500.00 - - - -
Matale - - - - 10,000.00 10,000.00 - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - 10,000.00 10,000.00 9,000.00 9,000.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National - - 13,500.00 11,750.00 12,500.00 10,500.00 - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 850.00 783.00 750.00 701.00 700.00 665.00 4,000.00 3,820.00 3,500.00 2,600.00
Matale 800.00 776.00 665.00 639.00 625.00 599.00 4,000.00 3,842.00 3,300.00 3,300.00
Nuwara_eliya 625.00 625.00 575.00 575.00 - - 2,750.00 2,750.00 2,250.00 2,250.00
Kegalle 800.00 800.00 750.00 750.00 - - 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 700.00 700.00 560.00 560.00 - - 3,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 800.00 800.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 850.00 747.33 750.00 645.00 700.00 632.00 4,000.00 3,485.33 3,500.00 2,830.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,033.00 2,700.00 2,683.00 2,450.00 2,433.00 2,350.00 2,316.00 2,050.00 2,016.00 2,050.00 2,016.00 2,000.00 1,983.00 1,800.00 1,733.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,850.00 1,800.00 1,425.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,333.00 1,200.00 933.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 2,350.00 2,350.00 - - - - 2,100.00 2,100.00 2,075.00 2,075.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,300.00 2,150.00 1,900.00 1,800.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,500.00
Kalutara 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,590.00 2,500.00 2,480.00 2,300.00 2,265.00 2,100.00 2,090.00 2,000.00 1,980.00 1,900.00 1,885.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,400.00 3,200.00 2,620.00 2,610.00 2,450.00 2,425.00 2,350.00 2,340.00 - - - - 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,050.00 - - - - - -
Matara 3,000.00 2,962.00 2,600.00 2,567.00 2,500.00 2,450.00 2,400.00 2,342.00 2,300.00 2,283.00 2,250.00 2,217.00 2,150.00 2,138.00 2,100.00 2,046.00 2,000.00 1,862.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,500.00 2,450.00 2,400.00 2,375.00 - - - - 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,075.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,700.00 1,500.00 1,350.00
National 3,400.00 3,048.75 2,700.00 2,610.00 2,500.00 2,412.57 2,400.00 2,255.43 2,300.00 2,129.67 2,250.00 2,071.00 2,150.00 2,059.33 2,100.00 1,963.17 2,000.00 1,862.00 2,200.00 1,627.67 1,800.00 1,302.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 2,500.00 1,000.00 800.00 500.00 150.00 100.00
Colombo - - - - 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 - -
Gampaha 5,000.00 4,000.00 2,500.00 2,000.00 2,500.00 2,300.00 1,500.00 1,200.00 600.00 500.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 3,000.00 4,000.00 2,000.00 3,000.00 2,100.00 1,500.00 1,066.67 600.00 300.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 650.00 602.00 320.00 276.00
Matale 625.00 606.00 250.00 237.00
Nuwara_eliya 570.00 567.00 - -
Kegalle 625.00 625.00 300.00 300.00
Ratnapura 620.00 607.00 320.00 317.00
Badulla 600.00 550.00 300.00 300.00
Kurunegala 650.00 617.00 400.00 350.00
Colombo 560.00 553.00 350.00 350.00
Gampaha 625.00 610.00 350.00 300.00
Kalutara 600.00 597.00 300.00 300.00
Galle 610.00 600.00 - -
Matara 620.00 606.00 320.00 320.00
Hambantota 620.00 620.00 - -
Monaragala 600.00 550.00 300.00 300.00
National 650.00 593.57 400.00 304.55

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 299.00 150.00 123.00 - - 400.00 373.00 6,000.00 6,000.00
Matale 320.00 310.00 150.00 148.00 - - 350.00 336.00 - -
Nuwara_eliya 250.00 247.00 - - - - - - - -
Kegalle 300.00 300.00 150.00 150.00 - - 400.00 400.00 - -
Ratnapura 300.00 282.00 120.00 100.00 - - 350.00 325.00 - -
Badulla 300.00 281.00 150.00 117.00 850.00 688.00 400.00 356.00 - -
Kurunegala 350.00 317.00 130.00 127.00 - - 400.00 380.00 - -
Colombo 300.00 292.00 140.00 135.00 - - 350.00 325.00 - -
Gampaha 400.00 385.00 100.00 100.00 - - 360.00 335.00 - -
Kalutara 300.00 296.00 150.00 150.00 - - 400.00 400.00 - -
Galle 280.00 275.00 160.00 160.00 - - - - - -
Matara 280.00 276.00 120.00 110.00 - - 375.00 338.00 - -
Hambantota 300.00 290.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 275.00 150.00 150.00 - - 300.00 275.00 - -
National 400.00 294.64 160.00 130.83 850.00 688.00 400.00 349.36 6,000.00 6,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,500.00 3,500.00 - -
Matara - - - - 3,300.00 3,300.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 2,800.00 2,800.00
National - - - - 3,500.00 3,400.00 2,800.00 2,400.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture