අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :10.08.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 770.00 723.00 - - 1,200.00 1,045.00
Matale 775.00 756.00 - - 1,200.00 1,146.00
Nuwara_eliya 720.00 715.00 - - - -
Kegalle 740.00 740.00 - - 1,000.00 1,000.00
Ratnapura 740.00 725.00 - - - -
Badulla 800.00 754.00 - - 1,100.00 1,000.00
Kurunegala 800.00 760.00 - - - -
Colombo 725.00 713.00 - - - -
Gampaha 730.00 730.00 - - - -
Kalutara 750.00 730.00 - - - -
Galle 700.00 700.00 - - - -
Matara 725.00 725.00 - - - -
Hambantota 700.00 700.00 - - - -
Monaragala 750.00 726.00 - - 1,100.00 1,100.00
National 800.00 727.07 - - 1,200.00 1,058.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,500.00 1,433.00 160.00 142.00
Matale 1,450.00 1,400.00 120.00 115.00
Nuwara_eliya 1,300.00 1,295.00 130.00 127.00
Kegalle 1,350.00 1,350.00 100.00 100.00
Ratnapura 1,350.00 1,300.00 - -
Badulla 1,200.00 1,125.00 - -
Kurunegala 1,400.00 1,333.00 100.00 73.00
Colombo 1,150.00 1,075.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,150.00 100.00 75.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,500.00 1,350.00 - -
Matara 1,500.00 1,447.00 140.00 112.00
Hambantota 1,450.00 1,450.00 - -
Monaragala 950.00 950.00 - -
National 1,500.00 1,261.29 160.00 106.29

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,204.00 - - 1,300.00 1,233.00
Matale 1,150.00 1,117.00 - - - -
Nuwara_eliya 1,150.00 1,150.00 - - - -
Kegalle 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Ratnapura 1,100.00 1,068.00 - - - -
Badulla 1,150.00 1,018.00 - - - -
Kurunegala 1,200.00 1,150.00 950.00 833.00 - -
Colombo 1,100.00 1,050.00 - - - -
Gampaha 1,150.00 1,125.00 - - - -
Kalutara 1,000.00 990.00 - - - -
Galle 1,220.00 1,210.00 - - - -
Matara 1,250.00 1,100.00 - - - -
Hambantota 900.00 900.00 - - - -
Monaragala 1,050.00 1,033.00 - - - -
National 1,250.00 1,086.79 1,000.00 916.50 1,300.00 1,233.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy - - 350.00 303.00 250.00 250.00 - -
Matale 400.00 375.00 350.00 343.00 330.00 323.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle - - 260.00 260.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 320.00 300.00 280.00 260.00 220.00 220.00 - -
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 200.00 175.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 375.00 370.00 365.00 350.00 350.00 - -
National 400.00 350.00 370.00 290.14 350.00 285.75 - -

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 9,000.00 9,000.00 - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 10,000.00 10,000.00 7,000.00 7,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 10,000.00 9,500.00 9,000.00 8,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 10,000.00 9,500.00 9,000.00 7,750.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,019.00 900.00 900.00 850.00 812.00 4,300.00 3,875.00 3,100.00 3,050.00
Matale 1,050.00 988.00 923.00 906.00 830.00 826.00 4,000.00 3,946.00 3,500.00 3,450.00
Nuwara_eliya 800.00 800.00 700.00 700.00 - - 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00
Kegalle 950.00 950.00 800.00 800.00 - - 3,300.00 3,300.00 2,000.00 2,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,200.00 1,100.00 900.00 900.00 - - 4,500.00 4,500.00 3,500.00 3,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 850.00 850.00 - - - - 4,200.00 4,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,200.00 951.17 923.00 841.20 850.00 819.00 4,500.00 3,886.83 3,500.00 3,000.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,150.00 3,083.00 2,900.00 2,850.00 2,750.00 2,700.00 2,550.00 2,500.00 2,250.00 2,216.00 2,250.00 2,216.00 2,100.00 2,066.00 1,900.00 1,850.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,800.00 1,800.00 1,575.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,300.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,400.00 2,200.00 2,000.00 1,900.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,550.00
Kalutara 3,100.00 3,100.00 2,800.00 2,760.00 2,600.00 2,595.00 2,500.00 2,460.00 2,300.00 2,260.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,920.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,150.00 2,800.00 2,790.00 2,740.00 2,720.00 2,650.00 2,625.00 - - - - 2,300.00 2,290.00 2,250.00 2,225.00 - - - - - -
Matara 3,400.00 3,300.00 2,900.00 2,817.00 2,700.00 2,683.00 2,650.00 2,600.00 2,600.00 2,550.00 2,500.00 2,467.00 2,400.00 2,340.00 2,300.00 2,250.00 1,850.00 1,813.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,700.00 2,700.00 2,650.00 2,650.00 - - - - 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,200.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,950.00 1,500.00 1,500.00
National 3,400.00 3,158.25 2,900.00 2,804.25 2,750.00 2,599.67 2,650.00 2,455.83 2,600.00 2,342.00 2,500.00 2,227.67 2,400.00 2,173.20 2,300.00 2,065.00 1,850.00 1,813.00 2,200.00 1,916.67 1,800.00 1,481.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 7,500.00 6,000.00 6,000.00 4,500.00 3,000.00 2,800.00 1,700.00 1,500.00 800.00 600.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,500.00 6,000.00 6,000.00 4,500.00 3,000.00 2,800.00 1,700.00 1,500.00 800.00 600.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 850.00 808.00 900.00 865.00
Matale 830.00 824.00 800.00 788.00
Nuwara_eliya 820.00 815.00 - -
Kegalle 830.00 830.00 800.00 800.00
Ratnapura 840.00 830.00 1,100.00 1,050.00
Badulla 810.00 726.00 1,100.00 1,100.00
Kurunegala 840.00 827.00 1,000.00 1,000.00
Colombo 800.00 790.00 - -
Gampaha 850.00 840.00 1,300.00 1,150.00
Kalutara 760.00 755.00 800.00 800.00
Galle 820.00 790.00 - -
Matara 850.00 830.00 1,100.00 1,100.00
Hambantota 820.00 820.00 - -
Monaragala 770.00 760.00 1,000.00 1,000.00
National 850.00 803.21 1,300.00 965.30

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 370.00 313.00 250.00 209.00 - - 750.00 667.00 - -
Matale 330.00 311.00 260.00 260.00 - - 650.00 650.00 - -
Nuwara_eliya 260.00 255.00 200.00 197.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 250.00 250.00 250.00 - - 600.00 600.00 - -
Ratnapura 310.00 304.00 300.00 275.00 - - 750.00 725.00 - -
Badulla 350.00 337.00 250.00 215.00 800.00 708.00 750.00 750.00 - -
Kurunegala 330.00 317.00 230.00 223.00 - - 650.00 633.00 - -
Colombo 325.00 313.00 250.00 250.00 - - 650.00 650.00 - -
Gampaha 320.00 310.00 200.00 200.00 - - 700.00 600.00 - -
Kalutara 350.00 330.00 300.00 300.00 - - 500.00 500.00 - -
Galle 270.00 260.00 280.00 280.00 - - 550.00 550.00 - -
Matara 280.00 260.00 200.00 200.00 - - 600.00 600.00 - -
Hambantota 270.00 270.00 - - - - - - - -
Monaragala 320.00 310.00 400.00 306.00 - - 800.00 700.00 - -
National 370.00 295.71 400.00 243.46 800.00 708.00 800.00 635.42 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,900.00 2,900.00 - -
Matara - - - - 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,200.00
National - - - - 4,000.00 3,450.00 3,300.00 2,600.00

Data collected and Web published by The Economic Research Unit
Department of Export Agriculture