අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :12.10.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 850.00 830.00 - - 1,250.00 1,180.00
Matale 850.00 833.00 - - 1,300.00 1,300.00
Nuwara_eliya 800.00 795.00 - - - -
Kegalle 850.00 850.00 - - 1,300.00 1,300.00
Ratnapura 840.00 830.00 - - - -
Badulla 900.00 837.00 - - 1,250.00 1,112.00
Kurunegala 850.00 816.00 - - - -
Colombo 800.00 783.00 - - - -
Gampaha 825.00 800.00 - - - -
Kalutara 800.00 800.00 - - - -
Galle 820.00 810.00 - - - -
Matara 830.00 830.00 - - - -
Hambantota 820.00 820.00 - - - -
Monaragala 820.00 820.00 - - 1,300.00 1,250.00
National 900.00 817.21 - - 1,300.00 1,228.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,600.00 1,475.00 170.00 141.00
Matale 1,500.00 1,475.00 180.00 175.00
Nuwara_eliya 1,400.00 1,390.00 140.00 130.00
Kegalle 1,600.00 1,600.00 150.00 150.00
Ratnapura 1,400.00 1,300.00 - -
Badulla 1,200.00 1,075.00 - -
Kurunegala 1,400.00 1,300.00 80.00 63.00
Colombo 1,200.00 1,166.00 - -
Gampaha 1,400.00 1,350.00 175.00 175.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,350.00 1,275.00 - -
Matara 1,550.00 1,508.00 140.00 112.00
Hambantota 1,500.00 1,500.00 - -
Monaragala 1,200.00 1,025.00 - -
National 1,600.00 1,317.07 180.00 135.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,138.00 - - 1,300.00 1,300.00
Matale 1,150.00 1,137.00 - - 1,200.00 1,200.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,100.00 - - - -
Kegalle 1,200.00 1,200.00 1,150.00 1,150.00 - -
Ratnapura 1,050.00 1,000.00 - - - -
Badulla 1,050.00 1,012.00 - - - -
Kurunegala 1,150.00 1,083.00 800.00 783.00 - -
Colombo 1,200.00 1,100.00 - - - -
Gampaha 1,100.00 1,100.00 - - - -
Kalutara 1,200.00 1,150.00 - - - -
Galle 1,200.00 1,200.00 - - - -
Matara 1,250.00 1,121.00 - - - -
Hambantota 1,100.00 1,100.00 - - - -
Monaragala 1,000.00 950.00 - - - -
National 1,250.00 1,099.36 1,150.00 966.50 1,300.00 1,250.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 360.00 308.00 320.00 303.00 200.00 200.00
Matale 400.00 387.00 350.00 345.00 - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 300.00 300.00 275.00 275.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala - - 310.00 295.00 280.00 260.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 370.00 370.00 360.00 340.00 330.00 320.00 - -
National 400.00 364.25 360.00 310.50 330.00 278.25 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - - - 9,000.00 9,000.00 8,500.00 8,500.00 - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 10,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 8,000.00 7,500.00 7,000.00 6,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 10,000.00 8,750.00 8,000.00 7,250.00 9,000.00 9,000.00 8,500.00 8,500.00 - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,000.00 980.00 950.00 925.00 850.00 825.00 4,000.00 3,850.00 3,500.00 2,665.00
Matale 1,000.00 943.00 850.00 837.00 - - 4,000.00 3,367.00 - -
Nuwara_eliya 850.00 850.00 800.00 800.00 - - 3,250.00 3,250.00 3,000.00 3,000.00
Kegalle 1,050.00 1,050.00 1,000.00 1,000.00 - - 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,120.00 1,120.00 900.00 900.00 - - 4,200.00 4,200.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 800.00 775.00 - - - - 3,500.00 3,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,120.00 953.00 1,000.00 892.40 850.00 825.00 4,200.00 3,694.50 3,500.00 3,055.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,050.00 2,950.00 2,900.00 2,800.00 2,700.00 2,600.00 2,500.00 2,100.00 2,000.00 2,100.00 2,000.00 2,100.00 2,000.00 1,900.00 1,850.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,300.00 2,125.00 1,700.00 1,575.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,500.00 1,000.00 800.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,100.00 2,000.00 1,700.00 1,650.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,400.00
Kalutara 3,100.00 3,100.00 2,800.00 2,760.00 2,600.00 2,595.00 2,500.00 2,460.00 2,300.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,920.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,400.00 3,350.00 2,850.00 2,825.00 2,700.00 2,700.00 2,650.00 2,625.00 - - - - 2,300.00 2,275.00 2,250.00 2,200.00 - - - - - -
Matara 3,500.00 3,388.00 3,200.00 2,967.00 3,000.00 2,738.00 2,650.00 2,607.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 2,400.00 2,300.00 2,264.00 2,250.00 2,207.00 2,100.00 1,910.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,650.00 2,650.00 2,600.00 2,600.00 - - - - 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,200.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,900.00 1,500.00 1,325.00
National 3,500.00 3,222.00 3,200.00 2,863.00 3,000.00 2,563.83 2,650.00 2,407.00 2,600.00 2,233.33 2,500.00 2,133.33 2,300.00 2,141.80 2,250.00 2,051.40 2,100.00 1,910.00 2,300.00 1,841.67 1,700.00 1,275.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 - -
Gampaha 8,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 3,000.00 2,500.00 1,800.00 1,500.00 700.00 500.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 3,000.00 2,750.00 1,800.00 1,500.00 700.00 500.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 950.00 887.00 600.00 550.00
Matale 850.00 845.00 600.00 500.00
Nuwara_eliya 850.00 840.00 - -
Kegalle 875.00 875.00 700.00 700.00
Ratnapura 850.00 820.00 610.00 600.00
Badulla 800.00 743.00 - -
Kurunegala 850.00 827.00 700.00 667.00
Colombo 850.00 800.00 750.00 750.00
Gampaha 875.00 860.00 500.00 450.00
Kalutara 900.00 870.00 500.00 500.00
Galle 800.00 800.00 - -
Matara 850.00 809.00 800.00 800.00
Hambantota 960.00 960.00 - -
Monaragala 850.00 800.00 900.00 900.00
National 960.00 838.29 900.00 641.70

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 279.00 350.00 279.00 - - 700.00 550.00 - -
Matale 320.00 313.00 300.00 300.00 - - 625.00 600.00 - -
Nuwara_eliya 275.00 270.00 250.00 250.00 - - - - - -
Kegalle 300.00 300.00 350.00 350.00 - - 800.00 800.00 - -
Ratnapura 300.00 290.00 400.00 380.00 - - - - - -
Badulla 350.00 318.00 300.00 250.00 800.00 712.00 800.00 725.00 - -
Kurunegala 300.00 273.00 200.00 183.00 - - 450.00 417.00 - -
Colombo 300.00 275.00 200.00 180.00 - - 520.00 510.00 - -
Gampaha 300.00 300.00 230.00 210.00 - - 500.00 450.00 - -
Kalutara 350.00 340.00 350.00 350.00 - - 500.00 500.00 - -
Galle 260.00 255.00 200.00 190.00 - - 500.00 500.00 - -
Matara 260.00 254.00 250.00 250.00 - - 550.00 550.00 - -
Hambantota 260.00 260.00 - - - - - - - -
Monaragala 350.00 275.00 375.00 288.00 - - 900.00 750.00 - -
National 350.00 285.86 400.00 266.15 800.00 712.00 900.00 577.45 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 4,200.00 4,200.00 - -
Matara - - - - 4,100.00 4,100.00 2,200.00 2,200.00
Hambantota - - - - - - 3,000.00 3,000.00
National - - - - 4,200.00 4,150.00 3,000.00 2,600.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture