අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :13.07.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 800.00 776.00 - - 1,150.00 1,050.00
Matale 780.00 772.00 - - 1,200.00 1,125.00
Nuwara_eliya 740.00 735.00 - - - -
Kegalle 750.00 750.00 - - 1,100.00 1,100.00
Ratnapura 720.00 720.00 - - - -
Badulla 750.00 745.00 - - 1,000.00 950.00
Kurunegala 750.00 737.00 - - - -
Colombo 750.00 725.00 - - - -
Gampaha 750.00 742.00 - - - -
Kalutara 800.00 780.00 - - - -
Galle 720.00 720.00 - - - -
Matara 750.00 750.00 - - - -
Hambantota 770.00 755.00 - - - -
Monaragala 780.00 775.00 - - 1,150.00 1,000.00
National 800.00 747.07 - - 1,200.00 1,045.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,550.00 1,397.00 160.00 137.00
Matale 1,500.00 1,450.00 150.00 150.00
Nuwara_eliya 1,400.00 1,390.00 130.00 125.00
Kegalle 1,300.00 1,300.00 100.00 100.00
Ratnapura 1,500.00 1,425.00 - -
Badulla 1,000.00 975.00 - -
Kurunegala 1,400.00 1,267.00 100.00 77.00
Colombo 1,100.00 1,100.00 - -
Gampaha 1,300.00 1,200.00 120.00 97.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,500.00 1,475.00 140.00 108.00
Hambantota 1,500.00 1,435.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,000.00 - -
National 1,550.00 1,242.79 160.00 113.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,089.00 - - 1,250.00 1,188.00
Matale 1,200.00 1,191.00 - - 1,225.00 1,225.00
Nuwara_eliya 1,200.00 1,175.00 - - - -
Kegalle 1,100.00 1,100.00 950.00 950.00 - -
Ratnapura 1,100.00 1,025.00 - - - -
Badulla 1,150.00 980.00 - - - -
Kurunegala 1,200.00 1,117.00 1,000.00 867.00 - -
Colombo 1,100.00 1,050.00 - - - -
Gampaha 1,200.00 1,175.00 - - - -
Kalutara 1,000.00 980.00 - - - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - - - -
Matara 1,200.00 1,057.00 - - - -
Hambantota 950.00 950.00 - - - -
Monaragala 1,200.00 1,100.00 - - - -
National 1,200.00 1,074.21 1,000.00 908.50 1,250.00 1,206.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy - - 350.00 313.00 250.00 250.00 - -
Matale 420.00 398.00 400.00 372.00 350.00 332.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 350.00 350.00 - - - -
Kurunegala 320.00 300.00 280.00 260.00 250.00 230.00 - -
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 230.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 380.00 370.00 360.00 350.00 340.00 - -
National 420.00 359.50 400.00 314.17 350.00 288.00 - -

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale 12,000.00 12,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 12,000.00 12,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 10,000.00 9,500.00 9,000.00 8,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 12,000.00 11,166.67 10,000.00 9,250.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,025.00 900.00 819.00 850.00 790.00 4,000.00 3,927.00 3,200.00 3,000.00
Matale 1,100.00 1,033.00 975.00 950.00 925.00 908.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00
Nuwara_eliya 800.00 800.00 700.00 700.00 - - 3,500.00 3,500.00 3,200.00 3,200.00
Kegalle 1,000.00 1,000.00 950.00 950.00 - - 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,050.00 1,050.00 900.00 900.00 - - 4,100.00 4,100.00 3,100.00 3,100.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 3,800.00 3,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,100.00 918.00 975.00 863.80 925.00 849.00 4,100.00 3,887.83 3,500.00 3,160.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,066.00 2,800.00 2,750.00 2,700.00 2,650.00 2,500.00 2,466.00 2,100.00 2,050.00 2,100.00 2,050.00 2,000.00 1,950.00 1,800.00 1,750.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,300.00 1,800.00 1,800.00 1,350.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,300.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,075.00 - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,725.00
Kalutara 3,100.00 3,100.00 2,800.00 2,765.00 2,600.00 2,597.00 2,500.00 2,460.00 2,300.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,920.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,200.00 2,850.00 2,825.00 2,750.00 2,725.00 2,650.00 2,625.00 - - - - 2,350.00 2,335.00 2,300.00 2,275.00 - - - - - -
Matara 3,250.00 3,188.00 2,900.00 2,817.00 2,750.00 2,675.00 2,650.00 2,593.00 2,550.00 2,513.00 2,450.00 2,413.00 2,350.00 2,310.00 2,300.00 2,250.00 2,150.00 1,940.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,700.00 2,680.00 2,550.00 2,550.00 - - - - 2,260.00 2,255.00 2,200.00 2,200.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,150.00
National 3,250.00 3,138.50 2,900.00 2,789.25 2,750.00 2,604.50 2,650.00 2,461.50 2,550.00 2,254.33 2,450.00 2,154.33 2,350.00 2,154.00 2,300.00 2,055.00 2,150.00 1,940.00 2,300.00 1,900.00 1,800.00 1,381.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 9,000.00 7,000.00 6,000.00 4,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 800.00 600.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 9,000.00 7,000.00 6,000.00 4,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 800.00 600.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 765.00 725.00 800.00 606.00
Matale 780.00 760.00 850.00 785.00
Nuwara_eliya 750.00 745.00 - -
Kegalle 760.00 760.00 - -
Ratnapura 750.00 742.00 1,000.00 937.00
Badulla 750.00 669.00 900.00 875.00
Kurunegala 750.00 750.00 1,100.00 1,023.00
Colombo 725.00 713.00 - -
Gampaha 760.00 755.00 900.00 850.00
Kalutara 750.00 730.00 1,000.00 1,000.00
Galle 740.00 740.00 - -
Matara 750.00 749.00 900.00 900.00
Hambantota 750.00 745.00 - -
Monaragala 750.00 750.00 800.00 800.00
National 780.00 738.07 1,100.00 864.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 312.00 250.00 214.00 - - 650.00 500.00 - -
Matale 320.00 292.00 250.00 225.00 - - 350.00 325.00 - -
Nuwara_eliya 300.00 295.00 200.00 200.00 - - 400.00 395.00 - -
Kegalle 250.00 250.00 250.00 250.00 - - - - - -
Ratnapura 310.00 305.00 220.00 210.00 - - 330.00 325.00 - -
Badulla 325.00 310.00 300.00 200.00 800.00 717.00 1,000.00 717.00 - -
Kurunegala 330.00 320.00 250.00 230.00 - - 700.00 667.00 - -
Colombo 325.00 313.00 220.00 220.00 - - 700.00 700.00 - -
Gampaha 350.00 327.00 200.00 192.00 - - 600.00 587.00 - -
Kalutara 400.00 395.00 400.00 400.00 - - 500.00 500.00 - -
Galle 275.00 270.00 220.00 220.00 - - 550.00 550.00 - -
Matara 300.00 280.00 200.00 200.00 - - 400.00 400.00 - -
Hambantota 300.00 295.00 - - - - - - - -
Monaragala 350.00 265.00 120.00 120.00 - - 550.00 500.00 - -
National 400.00 302.07 400.00 221.62 800.00 717.00 1,000.00 513.83 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,500.00 3,500.00 - -
Matara - - - - 3,300.00 3,300.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,000.00 3,000.00
National - - - - 3,500.00 3,400.00 3,000.00 2,500.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture