අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection 17.08.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 780.00 734.00 - - 1,200.00 1,108.00
Matale 775.00 758.00 - - 1,200.00 1,175.00
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 750.00 750.00 - - 1,000.00 1,000.00
Ratnapura 730.00 720.00 - - - -
Badulla 750.00 750.00 - - 1,000.00 975.00
Kurunegala 780.00 747.00 - - - -
Colombo 720.00 710.00 - - - -
Gampaha 730.00 730.00 - - - -
Kalutara 720.00 715.00 - - - -
Galle 700.00 700.00 - - - -
Matara 720.00 720.00 - - - -
Hambantota 700.00 700.00 - - - -
Monaragala 760.00 750.00 - - 1,300.00 1,150.00
National 780.00 728.54 - - 1,300.00 1,081.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,500.00 1,465.00 150.00 144.00
Matale 1,500.00 1,433.00 175.00 173.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 1,350.00 1,350.00 120.00 120.00
Ratnapura 1,300.00 1,250.00 - -
Badulla 1,100.00 1,020.00 - -
Kurunegala 1,500.00 1,367.00 100.00 80.00
Colombo 1,200.00 1,100.00 - -
Gampaha 1,300.00 1,250.00 150.00 120.00
Kalutara 1,000.00 990.00 - -
Galle 1,400.00 1,300.00 - -
Matara 1,450.00 1,420.00 140.00 106.00
Hambantota 1,450.00 1,450.00 - -
Monaragala 1,200.00 1,200.00 - -
National 1,500.00 1,276.54 175.00 123.83

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,193.00 - - 1,300.00 1,125.00
Matale 1,250.00 1,217.00 - - - -
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Ratnapura 1,050.00 1,000.00 - - - -
Badulla 1,000.00 988.00 - - - -
Kurunegala 1,200.00 1,183.00 1,000.00 867.00 - -
Colombo 1,150.00 1,075.00 - - - -
Gampaha 1,200.00 1,125.00 - - - -
Kalutara 1,200.00 1,100.00 - - - -
Galle 1,100.00 1,100.00 - - - -
Matara 1,300.00 1,117.00 - - - -
Hambantota 900.00 900.00 - - - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - - - -
National 1,300.00 1,084.46 1,000.00 933.50 1,300.00 1,125.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 350.00 350.00 325.00 304.00 200.00 200.00 - -
Matale 420.00 380.00 370.00 353.00 350.00 323.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle - - 260.00 260.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 350.00 - - - - - -
Kurunegala - - 320.00 300.00 280.00 260.00 - -
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 230.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 370.00 360.00 350.00 340.00 330.00 - -
National 420.00 362.50 370.00 299.50 350.00 278.25 - -

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 9,000.00 9,000.00 - - - - - - - -
Matale 12,000.00 12,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 10,000.00 10,000.00 7,000.00 7,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 10,000.00 9,500.00 9,000.00 8,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 12,000.00 10,125.00 9,000.00 7,750.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,027.00 900.00 900.00 850.00 850.00 4,200.00 3,963.00 3,000.00 3,000.00
Matale 1,025.00 987.00 950.00 868.00 850.00 843.00 4,100.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 950.00 950.00 800.00 800.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,000.00 1,000.00 800.00 800.00 - - 4,300.00 4,300.00 3,300.00 3,300.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 500.00 500.00 - - - - 4,200.00 4,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,100.00 892.80 950.00 842.00 850.00 846.50 4,300.00 3,892.60 3,500.00 3,075.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,050.00 2,800.00 2,750.00 2,650.00 2,600.00 2,500.00 2,450.00 2,200.00 2,150.00 2,200.00 2,150.00 2,200.00 2,050.00 1,850.00 1,800.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 2,050.00 1,700.00 1,550.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,667.00 1,500.00 1,233.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,600.00 2,550.00 2,400.00 2,300.00 - - - - - - - - - - - - 2,100.00 2,000.00
Kalutara 3,100.00 3,100.00 2,800.00 2,760.00 2,600.00 2,595.00 2,500.00 2,460.00 2,300.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,930.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,150.00 2,750.00 2,725.00 2,650.00 2,650.00 2,600.00 2,600.00 - - - - 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,200.00 - - - - - -
Matara 3,500.00 3,333.00 3,250.00 3,025.00 3,000.00 2,825.00 2,600.00 2,583.00 2,500.00 2,475.00 2,450.00 2,400.00 2,400.00 2,288.00 2,300.00 2,192.00 1,850.00 1,817.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,700.00 2,700.00 2,650.00 2,650.00 - - - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,750.00
National 3,500.00 3,158.25 3,250.00 2,815.00 3,000.00 2,653.33 2,650.00 2,507.17 2,500.00 2,275.00 2,450.00 2,183.33 2,400.00 2,163.60 2,300.00 2,048.40 1,850.00 1,817.00 2,200.00 1,858.50 2,100.00 1,633.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National - - - - - - - - - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 810.00 797.00 1,000.00 950.00
Matale 825.00 812.00 1,000.00 943.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 800.00 800.00 700.00 700.00
Ratnapura 780.00 775.00 1,400.00 1,350.00
Badulla 750.00 687.00 1,000.00 1,000.00
Kurunegala 820.00 807.00 1,300.00 1,267.00
Colombo 800.00 775.00 - -
Gampaha 800.00 800.00 1,200.00 1,100.00
Kalutara 800.00 793.00 1,000.00 1,000.00
Galle 800.00 790.00 - -
Matara 800.00 792.00 1,050.00 1,050.00
Hambantota 800.00 800.00 - -
Monaragala 800.00 775.00 - -
National 825.00 784.85 1,400.00 1,040.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 308.00 280.00 213.00 - - 700.00 644.00 - -
Matale 330.00 312.00 400.00 400.00 - - 700.00 613.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 250.00 250.00 250.00 250.00 - - 600.00 600.00 - -
Ratnapura 310.00 300.00 400.00 375.00 - - - - - -
Badulla 350.00 331.00 300.00 250.00 800.00 700.00 700.00 650.00 - -
Kurunegala 300.00 267.00 280.00 270.00 - - 700.00 683.00 - -
Colombo 350.00 300.00 300.00 300.00 - - 700.00 700.00 - -
Gampaha 320.00 300.00 220.00 210.00 - - 650.00 575.00 - -
Kalutara 350.00 330.00 300.00 300.00 - - 500.00 500.00 - -
Galle 270.00 245.00 300.00 300.00 - - 500.00 500.00 - -
Matara 280.00 241.00 250.00 250.00 - - 600.00 600.00 - -
Hambantota 280.00 280.00 - - - - - - - -
Monaragala 250.00 230.00 200.00 200.00 - - 700.00 675.00 - -
National 350.00 284.15 400.00 276.50 800.00 700.00 700.00 612.73 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,990.00 3,980.00 - -
Matara - - - - 4,000.00 3,900.00 2,800.00 2,800.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,200.00
National - - - - 4,000.00 3,940.00 3,300.00 3,000.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture