අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :27.04.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 710.00 697.00 - - 1,000.00 950.00
Matale 720.00 717.00 - - 1,050.00 1,008.00
Nuwara_eliya 670.00 667.00 - - - -
Kegalle 700.00 683.00 - - 900.00 833.00
Ratnapura 700.00 695.00 - - - -
Badulla 725.00 710.00 - - 950.00 927.00
Kurunegala 700.00 667.00 - - - -
Colombo 650.00 613.00 - - - -
Gampaha 700.00 670.00 - - - -
Kalutara 670.00 665.00 - - - -
Galle 660.00 650.00 - - - -
Matara 750.00 750.00 - - - -
Hambantota 680.00 670.00 - - - -
Monaragala 720.00 708.00 - - 970.00 936.00
National 750.00 678.00 - - 1,050.00 930.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,100.00 130.00 116.00
Matale 1,200.00 1,080.00 110.00 96.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 110.00 105.00
Kegalle 1,050.00 1,016.00 100.00 96.00
Ratnapura 1,000.00 987.00 - -
Badulla 910.00 869.00 - -
Kurunegala 950.00 950.00 90.00 67.00
Colombo 850.00 800.00 - -
Gampaha 1,020.00 995.00 110.00 82.00
Kalutara 900.00 867.00 - -
Galle 1,100.00 975.00 - -
Matara 1,100.00 1,064.00 100.00 85.00
Hambantota 1,100.00 1,033.00 - -
Monaragala 850.00 825.00 - -
National 1,250.00 968.64 130.00 92.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 1,050.00 994.00 - - 1,100.00 1,050.00
Matale 1,050.00 988.00 - - 1,100.00 1,070.00
Nuwara_eliya 1,000.00 997.00 - - - -
Kegalle 1,000.00 960.00 950.00 900.00 - -
Ratnapura 1,000.00 950.00 - - - -
Badulla 1,020.00 973.00 - - - -
Kurunegala 1,020.00 1,007.00 900.00 867.00 - -
Colombo 925.00 892.00 - - - -
Gampaha 1,000.00 995.00 - - - -
Kalutara 900.00 885.00 - - - -
Galle 1,050.00 975.00 - - - -
Matara 975.00 922.00 - - - -
Hambantota 1,000.00 966.00 - - - -
Monaragala 950.00 930.00 - - - -
National 1,050.00 959.57 950.00 883.50 1,100.00 1,060.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy - - 300.00 297.00 250.00 250.00 - -
Matale 400.00 339.00 350.00 323.00 325.00 315.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle - - 300.00 266.00 250.00 216.00 - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - 350.00 335.00 - - - -
Kurunegala - - 320.00 300.00 280.00 260.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 256.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 380.00 370.00 360.00 350.00 330.00 - -
National 400.00 359.50 370.00 305.29 350.00 274.20 200.00 193.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 16,000.00 16,000.00 13,000.00 13,000.00 12,000.00 12,000.00 11,000.00 11,000.00 - -
Matale 14,000.00 14,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 16,000.00 16,000.00 12,000.00 10,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 12,000.00 11,500.00 11,000.00 10,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 16,000.00 14,375.00 13,000.00 11,166.67 12,000.00 12,000.00 11,000.00 11,000.00 - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 850.00 814.00 750.00 669.00 650.00 650.00 4,310.00 3,973.00 3,800.00 3,100.00
Matale 1,000.00 950.00 875.00 852.00 800.00 698.00 4,300.00 4,200.00 3,500.00 3,400.00
Nuwara_eliya 675.00 675.00 575.00 575.00 - - 3,400.00 3,400.00 2,800.00 2,800.00
Kegalle 750.00 733.00 700.00 683.00 - - 3,500.00 3,333.00 3,000.00 2,833.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 800.00 800.00 680.00 680.00 - - 4,300.00 4,300.00 3,300.00 3,300.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 650.00 650.00 - - - - 4,000.00 3,900.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,000.00 770.33 875.00 691.80 800.00 674.00 4,310.00 3,851.00 3,800.00 3,086.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,100.00 2,700.00 2,682.00 2,500.00 2,483.00 2,300.00 2,250.00 2,100.00 2,050.00 2,100.00 2,050.00 2,100.00 2,033.00 1,800.00 1,700.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,250.00 1,720.00 1,800.00 1,216.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,333.00 1,200.00 933.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 2,450.00 2,450.00 - - - - 2,150.00 2,150.00 2,100.00 2,100.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,400.00 2,200.00 2,000.00 1,700.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,475.00
Kalutara 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,590.00 2,500.00 2,470.00 2,300.00 2,265.00 2,100.00 2,090.00 2,000.00 1,980.00 1,900.00 1,885.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,150.00 2,700.00 2,650.00 2,600.00 2,575.00 2,500.00 2,480.00 - - - - 2,200.00 2,180.00 2,120.00 2,100.00 - - - - - -
Matara 3,000.00 3,000.00 2,850.00 2,683.00 2,700.00 2,550.00 2,450.00 2,414.00 2,400.00 2,333.00 2,300.00 2,267.00 2,200.00 2,175.00 2,150.00 2,113.00 2,050.00 1,950.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,500.00 2,500.00 2,450.00 2,450.00 - - - - 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,150.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,900.00 1,800.00 1,500.00 1,325.00
National 3,200.00 3,062.50 2,850.00 2,641.00 2,700.00 2,468.29 2,500.00 2,287.00 2,400.00 2,157.67 2,300.00 2,099.00 2,200.00 2,103.83 2,150.00 1,993.83 2,050.00 1,950.00 2,250.00 1,617.67 1,800.00 1,237.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 1,800.00 1,800.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 3,500.00 2,500.00 3,500.00 2,500.00 1,700.00 1,500.00 1,100.00 1,000.00 300.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,500.00 2,500.00 3,500.00 2,500.00 1,800.00 1,650.00 1,100.00 1,000.00 300.00 200.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 650.00 623.00 250.00 250.00
Matale 650.00 632.00 300.00 256.00
Nuwara_eliya 600.00 590.00 - -
Kegalle 620.00 613.00 500.00 475.00
Ratnapura 620.00 615.00 400.00 382.00
Badulla 600.00 543.00 350.00 325.00
Kurunegala 630.00 627.00 380.00 360.00
Colombo 600.00 581.00 400.00 400.00
Gampaha 650.00 640.00 500.00 430.00
Kalutara 600.00 600.00 450.00 450.00
Galle 650.00 625.00 - -
Matara 630.00 626.00 380.00 380.00
Hambantota 620.00 620.00 - -
Monaragala 610.00 592.00 350.00 325.00
National 650.00 609.07 500.00 366.64

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 313.00 130.00 121.00 - - 400.00 400.00 - -
Matale 300.00 300.00 125.00 116.00 - - 375.00 364.00 - -
Nuwara_eliya 270.00 265.00 - - - - - - - -
Kegalle 315.00 291.00 120.00 113.00 - - 400.00 366.00 - -
Ratnapura 320.00 307.00 150.00 140.00 - - 350.00 325.00 - -
Badulla 280.00 259.00 200.00 131.00 750.00 691.00 400.00 391.00 - -
Kurunegala 330.00 310.00 110.00 107.00 - - 380.00 370.00 - -
Colombo 300.00 283.00 150.00 145.00 - - 350.00 350.00 - -
Gampaha 340.00 292.00 140.00 120.00 - - 360.00 352.00 - -
Kalutara 300.00 300.00 200.00 200.00 - - 400.00 400.00 - -
Galle 280.00 280.00 160.00 160.00 - - 350.00 350.00 - -
Matara 290.00 262.00 160.00 130.00 - - 450.00 400.00 - -
Hambantota 280.00 278.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 275.00 125.00 108.00 - - 400.00 366.00 - -
National 350.00 286.79 200.00 132.58 750.00 691.00 450.00 369.50 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,500.00 3,500.00 - -
Matara - - - - 2,700.00 2,700.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 2,800.00 2,800.00
National - - - - 3,500.00 3,100.00 2,800.00 2,400.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture