අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :27.07.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 780.00 755.00 - - 1,100.00 1,017.00
Matale 785.00 767.00 - - 1,150.00 1,096.00
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 750.00 750.00 - - 850.00 850.00
Ratnapura 740.00 735.00 - - - -
Badulla 780.00 758.00 - - 1,050.00 1,000.00
Kurunegala 800.00 763.00 - - - -
Colombo 775.00 763.00 - - - -
Gampaha 750.00 750.00 - - - -
Kalutara 720.00 710.00 - - - -
Galle 720.00 720.00 - - - -
Matara 760.00 760.00 - - - -
Hambantota 770.00 760.00 - - - -
Monaragala 760.00 745.00 - - 1,150.00 1,083.00
National 800.00 747.08 - - 1,150.00 1,009.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,500.00 1,410.00 160.00 146.00
Matale 1,450.00 1,408.00 125.00 111.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 1,500.00 1,500.00 100.00 100.00
Ratnapura 1,400.00 1,362.00 - -
Badulla 1,100.00 1,019.00 - -
Kurunegala 1,400.00 1,333.00 100.00 73.00
Colombo 1,200.00 1,150.00 - -
Gampaha 1,400.00 1,350.00 120.00 94.00
Kalutara 1,000.00 980.00 - -
Galle 1,400.00 1,300.00 - -
Matara 1,500.00 1,457.00 140.00 110.00
Hambantota 1,500.00 1,480.00 - -
Monaragala 1,200.00 1,100.00 - -
National 1,500.00 1,296.08 160.00 105.67

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,157.00 - - 1,350.00 1,203.00
Matale 1,100.00 1,072.00 - - 1,200.00 1,135.00
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Ratnapura 1,200.00 1,100.00 - - - -
Badulla 1,150.00 975.00 - - - -
Kurunegala 1,250.00 1,167.00 1,000.00 867.00 - -
Colombo 1,100.00 1,050.00 - - - -
Gampaha 1,200.00 1,150.00 - - - -
Kalutara 1,000.00 975.00 - - - -
Galle 1,200.00 1,125.00 - - - -
Matara 1,200.00 1,092.00 - - - -
Hambantota 950.00 930.00 - - - -
Monaragala 1,100.00 1,050.00 - - - -
National 1,250.00 1,072.54 1,000.00 933.50 1,350.00 1,169.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy - - 300.00 300.00 250.00 250.00 - -
Matale 420.00 391.00 390.00 338.00 350.00 343.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 260.00 260.00 240.00 240.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 300.00 300.00 - - - - - -
Kurunegala 320.00 300.00 280.00 260.00 250.00 230.00 - -
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 250.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 380.00 370.00 360.00 350.00 330.00 - -
National 420.00 326.20 390.00 291.33 350.00 288.25 - -

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale 10,000.00 10,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 10,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 10,000.00 9,500.00 9,000.00 8,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 10,000.00 9,833.33 9,000.00 8,250.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,015.00 900.00 900.00 875.00 850.00 4,000.00 3,812.00 3,100.00 2,938.00
Matale 1,050.00 1,002.00 920.00 897.00 850.00 841.00 4,000.00 3,867.00 3,450.00 3,393.00
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00 - - 4,500.00 4,500.00 3,500.00 3,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 850.00 850.00 - - 4,000.00 3,900.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,100.00 1,054.25 1,000.00 909.40 875.00 845.50 4,500.00 3,815.80 3,500.00 3,082.75

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,050.00 2,800.00 2,783.00 2,600.00 2,583.00 2,500.00 2,466.00 2,150.00 2,116.00 2,150.00 2,116.00 2,050.00 2,016.00 1,800.00 1,750.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,500.00 2,125.00 1,800.00 1,625.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,300.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,700.00 2,700.00 2,650.00 2,650.00 - - - - 2,300.00 2,300.00 2,100.00 2,100.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,500.00 2,300.00 2,000.00 1,835.00 - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,600.00
Kalutara 3,100.00 3,100.00 2,800.00 2,760.00 2,600.00 2,590.00 2,500.00 2,460.00 2,300.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,920.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,200.00 2,850.00 2,825.00 2,750.00 2,725.00 2,650.00 2,625.00 - - - - 2,400.00 2,375.00 2,300.00 2,280.00 - - - - - -
Matara 3,300.00 3,250.00 3,000.00 2,883.00 2,800.00 2,670.00 2,600.00 2,593.00 2,550.00 2,500.00 2,450.00 2,400.00 2,350.00 2,320.00 2,300.00 2,243.00 2,180.00 1,958.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,700.00 2,675.00 2,650.00 2,610.00 - - - - 2,270.00 2,265.00 2,250.00 2,235.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,100.00 1,950.00 1,500.00 1,400.00
National 3,300.00 3,150.00 3,000.00 2,810.20 2,800.00 2,606.14 2,650.00 2,462.71 2,550.00 2,272.00 2,450.00 2,172.00 2,400.00 2,199.33 2,300.00 2,068.00 2,180.00 1,958.00 2,500.00 2,025.00 1,800.00 1,481.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 2,500.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00 - -
Gampaha 7,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 4,000.00 3,500.00 1,500.00 1,000.00 400.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 1,500.00 1,125.00 400.00 300.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 800.00 779.00 900.00 700.00
Matale 800.00 780.00 950.00 875.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 800.00 800.00 - -
Ratnapura 775.00 766.00 1,000.00 988.00
Badulla 765.00 690.00 1,000.00 975.00
Kurunegala 800.00 793.00 850.00 783.00
Colombo 800.00 788.00 1,000.00 1,000.00
Gampaha 830.00 815.00 1,200.00 1,000.00
Kalutara 760.00 753.00 800.00 800.00
Galle 780.00 775.00 - -
Matara 790.00 777.00 1,050.00 1,050.00
Hambantota 780.00 770.00 - -
Monaragala 770.00 753.00 1,100.00 1,000.00
National 830.00 772.23 1,200.00 917.10

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 400.00 330.00 250.00 210.00 - - 750.00 628.00 - -
Matale 300.00 267.00 300.00 254.00 - - 400.00 338.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 270.00 270.00 200.00 200.00 - - 700.00 700.00 - -
Ratnapura 310.00 300.00 250.00 250.00 - - 750.00 725.00 - -
Badulla 350.00 300.00 250.00 183.00 900.00 767.00 800.00 759.00 - -
Kurunegala 350.00 327.00 250.00 223.00 - - 750.00 683.00 - -
Colombo 325.00 313.00 300.00 275.00 - - 700.00 700.00 - -
Gampaha 350.00 323.00 240.00 213.00 - - 650.00 650.00 - -
Kalutara 350.00 320.00 300.00 300.00 - - 500.00 500.00 - -
Galle 270.00 270.00 280.00 280.00 - - 500.00 500.00 - -
Matara 280.00 280.00 200.00 200.00 - - 500.00 500.00 - -
Hambantota 300.00 295.00 - - - - - - - -
Monaragala 350.00 300.00 250.00 226.00 - - 450.00 425.00 - -
National 400.00 299.62 300.00 234.50 900.00 767.00 800.00 592.33 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 4,000.00 3,990.00 - -
Matara - - - - 3,600.00 3,600.00 2,800.00 2,800.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,200.00
National - - - - 4,000.00 3,795.00 3,300.00 3,000.00

Data collected and Web published by the Economic Reserch Unit, DEA
Department of Export Agriculture