අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :28.12.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,132.00 - - 1,600.00 1,472.00
Matale 1,200.00 1,163.00 - - 1,700.00 1,646.00
Nuwara_eliya 1,150.00 1,145.00 - - - -
Kegalle 1,175.00 1,175.00 - - 1,400.00 1,400.00
Ratnapura 1,180.00 1,165.00 - - - -
Badulla 1,220.00 1,206.00 - - 1,400.00 1,375.00
Kurunegala 1,200.00 1,140.00 - - - -
Colombo 1,100.00 1,038.00 - - - -
Gampaha 1,150.00 1,110.00 - - - -
Kalutara 1,050.00 1,045.00 - - - -
Galle 1,150.00 1,125.00 - - - -
Matara 1,170.00 1,170.00 - - - -
Hambantota 1,200.00 1,195.00 - - - -
Monaragala 1,200.00 1,180.00 - - 1,500.00 1,450.00
National 1,220.00 1,140.86 - - 1,700.00 1,468.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,800.00 1,687.00 225.00 169.00
Matale 1,700.00 1,686.00 200.00 175.00
Nuwara_eliya 1,700.00 1,690.00 170.00 165.00
Kegalle 1,400.00 1,400.00 180.00 180.00
Ratnapura 1,600.00 1,450.00 - -
Badulla 1,300.00 1,233.00 - -
Kurunegala 1,900.00 1,600.00 130.00 97.00
Colombo 1,400.00 1,325.00 - -
Gampaha 1,500.00 1,480.00 150.00 100.00
Kalutara 1,200.00 1,170.00 - -
Galle 1,600.00 1,400.00 - -
Matara 1,650.00 1,564.00 140.00 115.00
Hambantota 1,600.00 1,600.00 - -
Monaragala 1,450.00 1,400.00 - -
National 1,900.00 1,477.50 225.00 143.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,074.00 - - 1,200.00 1,149.00
Matale 1,125.00 1,103.00 980.00 975.00 1,130.00 1,128.00
Nuwara_eliya 1,050.00 1,045.00 - - - -
Kegalle 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Ratnapura 1,050.00 1,012.00 - - - -
Badulla 1,100.00 1,018.00 - - - -
Kurunegala 1,150.00 1,058.00 850.00 817.00 - -
Colombo 1,000.00 983.00 - - - -
Gampaha 1,100.00 1,020.00 - - - -
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - - - -
Galle 1,000.00 990.00 - - - -
Matara 1,000.00 1,000.00 - - - -
Hambantota 1,100.00 1,100.00 - - - -
Monaragala 1,000.00 975.00 - - - -
National 1,150.00 1,034.14 1,000.00 930.67 1,200.00 1,138.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 360.00 360.00 350.00 315.00 250.00 250.00 - -
Matale 425.00 413.00 380.00 376.00 330.00 310.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 300.00 300.00 250.00 250.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 380.00 350.00 - - - - - -
Kurunegala 350.00 320.00 300.00 270.00 200.00 200.00 - -
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 225.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 380.00 370.00 360.00 350.00 320.00
National 425.00 357.17 390.00 302.67 370.00 280.00 350.00 320.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 8,000.00 8,000.00 7,000.00 7,000.00 6,500.00 6,500.00 4,000.00 4,000.00 - -
Matale - - 8,000.00 8,000.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - 8,000.00 8,000.00 7,500.00 7,500.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - 7,000.00 6,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,250.00 7,500.00 7,000.00 4,000.00 4,000.00 - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,100.00 998.00 950.00 894.00 850.00 775.00 4,000.00 3,900.00 3,850.00 3,294.00
Matale 1,050.00 1,013.00 950.00 887.00 900.00 821.00 4,000.00 3,988.00 3,600.00 3,267.00
Nuwara_eliya 900.00 900.00 850.00 850.00 - - 3,500.00 3,500.00 3,300.00 3,300.00
Kegalle 1,000.00 1,000.00 950.00 950.00 - - 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00 - - 4,100.00 4,100.00 - 3,100.00
Colombo - - - - - - - - - #REF!
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 750.00 750.00 - - - - 3,600.00 3,600.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,100.00 960.17 950.00 896.20 900.00 798.00 4,100.00 3,848.00 3,850.00 3,292.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,300.00 3,233.00 3,000.00 2,950.00 2,800.00 2,750.00 2,650.00 2,616.00 2,200.00 2,216.00 2,200.00 2,216.00 2,100.00 2,050.00 1,800.00 1,750.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,400.00 2,083.00 1,650.00 1,362.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,500.00 2,500.00 1,600.00 1,200.00
Colombo - - 2,850.00 2,850.00 2,700.00 2,700.00 2,600.00 2,600.00 - - - - 2,100.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,400.00 2,175.00 2,000.00 1,775.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,525.00
Kalutara 3,200.00 3,170.00 2,800.00 2,765.00 2,600.00 2,590.00 2,500.00 2,470.00 2,300.00 2,290.00 2,000.00 2,000.00 1,970.00 1,950.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,400.00 3,350.00 2,800.00 2,775.00 2,700.00 2,675.00 2,600.00 2,550.00 - - - - 2,300.00 2,275.00 2,250.00 2,225.00 - - - - - -
Matara 3,600.00 3,525.00 3,200.00 3,083.00 3,000.00 2,800.00 2,650.00 2,620.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 2,400.00 2,320.00 2,290.00 2,250.00 2,206.00 2,100.00 1,950.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,700.00 2,675.00 2,650.00 2,625.00 - - - - 2,300.00 2,275.00 2,250.00 2,225.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,900.00 1,500.00 1,325.00
National 3,600.00 3,319.50 3,200.00 2,884.60 3,000.00 2,623.57 2,650.00 2,465.14 2,600.00 2,335.33 2,500.00 2,205.33 2,320.00 2,156.67 2,250.00 2,034.33 2,100.00 1,950.00 2,500.00 2,161.00 1,650.00 1,353.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 15,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 3,000.00 2,500.00 1,500.00 800.00
Colombo - - - - 4,000.00 4,000.00 2,500.00 2,500.00 - -
Gampaha 14,000.00 12,000.00 12,000.00 10,000.00 5,000.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00 1,200.00 1,000.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 15,000.00 12,000.00 12,000.00 8,000.00 8,000.00 4,500.00 3,500.00 2,666.67 1,500.00 900.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 1,000.00 934.00 300.00 288.00
Matale 1,000.00 975.00 350.00 294.00
Nuwara_eliya 850.00 840.00 - -
Kegalle 1,000.00 1,000.00 400.00 400.00
Ratnapura 1,000.00 937.00 350.00 325.00
Badulla 950.00 916.00 - -
Kurunegala 980.00 943.00 300.00 300.00
Colombo 900.00 900.00 400.00 400.00
Gampaha 1,000.00 980.00 350.00 340.00
Kalutara 950.00 945.00 250.00 250.00
Galle 950.00 925.00 - -
Matara 960.00 943.00 370.00 370.00
Hambantota 950.00 935.00 - -
Monaragala 900.00 900.00 400.00 350.00
National 1,000.00 933.79 400.00 331.70

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 298.00 200.00 172.00 - - 250.00 232.00 3,500.00 3,000.00
Matale 300.00 287.00 200.00 193.00 - - 200.00 178.00 - -
Nuwara_eliya 300.00 300.00 150.00 145.00 - - - - - -
Kegalle 200.00 200.00 290.00 290.00 - - 200.00 200.00 - -
Ratnapura 300.00 300.00 150.00 150.00 - - 150.00 150.00 - -
Badulla 400.00 362.00 200.00 179.00 850.00 775.00 375.00 375.00 - -
Kurunegala 300.00 293.00 150.00 137.00 - - 180.00 167.00 - -
Colombo 350.00 300.00 160.00 135.00 - - 180.00 155.00 - -
Gampaha 330.00 325.00 150.00 135.00 - - 150.00 140.00 - -
Kalutara 350.00 347.00 200.00 200.00 - - 300.00 300.00 - -
Galle 250.00 240.00 150.00 150.00 - - 200.00 200.00 - -
Matara 270.00 258.00 150.00 150.00 - - 200.00 200.00 - -
Hambantota 280.00 275.00 - - - - - - - -
Monaragala 350.00 300.00 150.00 125.00 - - 200.00 200.00 - -
National 400.00 291.79 290.00 166.23 850.00 775.00 375.00 208.08 3,500.00 3,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 4,190.00 4,190.00 - -
Matara - - - - 4,150.00 4,150.00 2,250.00 2,250.00
Hambantota - - - - - - 3,800.00 3,600.00
National - - - - 4,190.00 4,170.00 3,800.00 2,925.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture