අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :29.06.2021

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 800.00 783.00 - - 1,100.00 1,050.00
Matale 800.00 781.00 - - 1,125.00 1,100.00
Nuwara_eliya 730.00 725.00 - - - -
Kegalle 800.00 800.00 - - 1,000.00 1,000.00
Ratnapura 800.00 765.00 - - - -
Badulla 800.00 760.00 - - 1,000.00 975.00
Kurunegala - - - - - -
Colombo 730.00 715.00 - - - -
Gampaha 750.00 750.00 - - - -
Kalutara 800.00 785.00 - - - -
Galle 730.00 730.00 - - - -
Matara 750.00 750.00 - - - -
Hambantota 800.00 787.00 - - - -
Monaragala 800.00 780.00 - - 1,150.00 1,066.00
National 800.00 761.62 - - 1,150.00 1,038.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,550.00 1,417.00 160.00 136.00
Matale 1,425.00 1,411.00 110.00 100.00
Nuwara_eliya 1,300.00 1,290.00 140.00 135.00
Kegalle 1,500.00 1,500.00 100.00 100.00
Ratnapura 1,400.00 1,312.00 - -
Badulla 1,300.00 1,100.00 - -
Kurunegala - - - -
Colombo 1,200.00 1,100.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,200.00 150.00 100.00
Kalutara 1,000.00 970.00 - -
Galle 1,200.00 1,150.00 - -
Matara 1,500.00 1,442.00 130.00 108.00
Hambantota 1,500.00 1,467.00 - -
Monaragala 1,400.00 1,150.00 - -
National 1,550.00 1,269.92 160.00 113.17

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,028.00 - - 1,150.00 1,075.00
Matale 1,100.00 990.00 - - 1,150.00 1,125.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 - - - -
Kegalle 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Ratnapura 1,000.00 962.00 - - - -
Badulla 1,100.00 962.00 - - - -
Kurunegala - - - - - -
Colombo 1,100.00 1,050.00 - - - -
Gampaha 1,100.00 1,100.00 - - - -
Kalutara 1,000.00 980.00 - - - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - - - -
Matara 1,200.00 1,070.00 - - - -
Hambantota 950.00 950.00 - - - -
Monaragala 1,000.00 950.00 - - - -
National 1,200.00 1,012.85 1,000.00 1,000.00 1,150.00 1,100.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy - - 300.00 283.00 250.00 250.00 - -
Matale 400.00 379.00 350.00 343.00 325.00 313.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 300.00 300.00 250.00 250.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 325.00 - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - -
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 225.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 380.00 370.00 360.00 350.00 340.00 - -
National 400.00 346.00 370.00 292.20 350.00 301.00 - -

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale 14,000.00 14,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 15,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 15,000.00 14,500.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,150.00 953.00 900.00 850.00 875.00 790.00 4,000.00 3,908.00 3,500.00 3,125.00
Matale 1,025.00 1,011.00 975.00 925.00 900.00 852.00 4,000.00 3,629.00 3,360.00 3,320.00
Nuwara_eliya 750.00 750.00 650.00 650.00 - - 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00
Kegalle 800.00 800.00 750.00 750.00 - - 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 750.00 750.00 - - - - 4,200.00 4,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,150.00 852.80 975.00 793.75 900.00 821.00 4,200.00 3,847.40 3,500.00 3,236.25

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,000.00 2,950.00 2,900.00 2,716.00 2,750.00 2,666.00 2,500.00 2,483.00 2,150.00 2,116.00 2,150.00 2,116.00 2,100.00 2,050.00 1,500.00 1,400.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,775.00 1,500.00 1,200.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,100.00 1,800.00 1,750.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,550.00
Kalutara 3,100.00 3,100.00 2,800.00 2,765.00 2,600.00 2,597.00 2,500.00 2,460.00 2,300.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,920.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,150.00 2,800.00 2,775.00 2,700.00 2,675.00 2,600.00 2,590.00 - - - - 2,300.00 2,275.00 2,200.00 2,175.00 - - - - - -
Matara 3,200.00 3,150.00 2,900.00 2,783.00 2,700.00 2,650.00 2,650.00 2,586.00 2,480.00 2,465.00 2,450.00 2,425.00 2,300.00 2,286.00 2,250.00 2,214.00 2,150.00 1,880.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,700.00 2,675.00 2,600.00 2,575.00 - - - - 2,250.00 2,245.00 2,200.00 2,200.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,550.00 1,500.00 1,500.00
National 3,200.00 3,087.50 2,900.00 2,759.75 2,750.00 2,560.50 2,650.00 2,407.33 2,480.00 2,260.33 2,450.00 2,180.33 2,300.00 2,155.20 2,250.00 1,957.80 2,150.00 1,880.00 2,200.00 1,662.50 1,600.00 1,416.67

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 7,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 1,800.00 1,500.00 1,000.00 700.00 400.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 1,800.00 1,500.00 1,000.00 700.00 400.00 300.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 750.00 711.00 600.00 540.00
Matale 730.00 724.00 650.00 626.00
Nuwara_eliya 700.00 690.00 - -
Kegalle 750.00 750.00 - -
Ratnapura 750.00 740.00 800.00 785.00
Badulla 710.00 604.00 900.00 850.00
Kurunegala - - - -
Colombo 740.00 708.00 - -
Gampaha 750.00 750.00 1,000.00 900.00
Kalutara 750.00 720.00 1,000.00 1,000.00
Galle 710.00 710.00 - -
Matara 760.00 727.00 900.00 900.00
Hambantota 770.00 757.00 - -
Monaragala 740.00 690.00 650.00 600.00
National 770.00 713.92 1,000.00 775.13

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 310.00 250.00 217.00 - - 550.00 463.00 - -
Matale 230.00 227.00 250.00 250.00 - - 300.00 300.00 - -
Nuwara_eliya 280.00 275.00 175.00 172.00 - - 360.00 357.00 - -
Kegalle 350.00 350.00 350.00 350.00 - - 400.00 400.00 - -
Ratnapura 350.00 340.00 240.00 240.00 - - 350.00 345.00 - -
Badulla 300.00 261.00 200.00 180.00 850.00 710.00 600.00 537.00 - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo 300.00 275.00 230.00 230.00 - - 500.00 500.00 - -
Gampaha 350.00 330.00 200.00 200.00 - - 450.00 400.00 - -
Kalutara 400.00 395.00 - - - - 500.00 500.00 - -
Galle 260.00 255.00 240.00 235.00 - - 500.00 500.00 - -
Matara 280.00 273.00 180.00 180.00 - - 350.00 350.00 - -
Hambantota 300.00 300.00 - - - - - - - -
Monaragala 180.00 180.00 180.00 140.00 - - 450.00 430.00 - -
National 400.00 290.08 350.00 217.64 850.00 710.00 600.00 423.50 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,650.00 3,640.00 - -
Matara - - - - 3,200.00 3,200.00 - -
Hambantota - - - - - - 3,000.00 3,000.00
National - - - - 3,650.00 3,420.00 3,000.00 3,000.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture