අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :05.12.2022

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 1,800.00 1,678.00 - - 3,000.00 2,617.00
Matale 1,800.00 1,761.00 - - 2,850.00 2,808.00
Nuwara_eliya 1,800.00 1,780.00 - - - -
Kegalle 1,700.00 1,500.00 - - 3,000.00 2,500.00
Ratnapura 1,700.00 1,670.00 1,580.00 1,560.00 - -
Badulla 1,800.00 1,775.00 - - 2,700.00 2,616.00
Kurunegala 1,700.00 1,567.00 - - - -
Colombo 1,550.00 1,513.00 - - - -
Gampaha 1,650.00 1,510.00 - - - -
Kalutara 1,300.00 1,300.00 - - - -
Galle 1,450.00 1,425.00 - - - -
Matara 1,500.00 1,385.00 - - - -
Hambantota 1,750.00 1,733.00 - - - -
Monaragala 1,800.00 1,800.00 - - 2,900.00 2,820.00
National 1,800.00 1,599.79 1,580.00 1,560.00 3,000.00 2,672.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 2,500.00 2,185.00 450.00 323.00
Matale 2,500.00 2,317.00 350.00 323.00
Nuwara_eliya 2,200.00 2,190.00 250.00 240.00
Kegalle 2,300.00 2,166.00 350.00 325.00
Ratnapura 2,200.00 2,125.00 - -
Badulla 2,300.00 1,991.00 - -
Kurunegala 2,100.00 2,033.00 300.00 300.00
Colombo 2,100.00 2,038.00 - -
Gampaha 2,200.00 2,060.00 200.00 156.00
Kalutara 1,800.00 1,785.00 - -
Galle 2,200.00 2,100.00 - -
Matara 2,200.00 2,100.00 200.00 147.00
Hambantota 2,200.00 2,200.00 - -
Monaragala 2,100.00 1,966.00 - -
National 2,500.00 2,089.71 450.00 259.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 900.00 813.00 - - 1,000.00 929.00
Matale 900.00 838.00 760.00 752.00 860.00 858.00
Nuwara_eliya 800.00 780.00 - - - -
Kegalle 850.00 850.00 825.00 808.00 - -
Ratnapura 850.00 829.00 - - - -
Badulla 900.00 745.00 - - - -
Kurunegala 850.00 817.00 - - - -
Colombo 950.00 850.00 - - - -
Gampaha 900.00 900.00 - - - -
Kalutara 900.00 890.00 - - - -
Galle 950.00 925.00 - - - -
Matara 1,000.00 875.00 - - - -
Hambantota 850.00 766.00 - - - -
Monaragala 750.00 730.00 - - - -
National 1,000.00 829.14 825.00 780.00 1,000.00 893.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 460.00 412.00 400.00 360.00 340.00 313.00 - -
Matale 450.00 450.00 410.00 389.00 350.00 337.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 450.00 350.00 300.00 275.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 350.00 - - - - - -
Kurunegala 400.00 400.00 330.00 315.00 200.00 200.00 - -
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 225.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 440.00 440.00 430.00 420.00 410.00 400.00 350.00 330.00
National 460.00 400.33 430.00 330.67 410.00 312.50 350.00 330.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 6,000.00 6,000.00 - - - - - -
Matale - - 6,000.00 6,000.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 8,000.00 8,000.00 7,000.00 7,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - 6,000.00 5,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 8,000.00 7,000.00 6,125.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,650.00 1,450.00 1,250.00 1,217.00 1,100.00 1,000.00 6,500.00 5,830.00 4,000.00 3,000.00
Matale 1,550.00 1,483.00 1,350.00 1,283.00 1,000.00 967.00 6,500.00 6,500.00 6,000.00 5,875.00
Nuwara_eliya 1,500.00 1,500.00 1,200.00 1,200.00 - - 6,500.00 6,500.00 5,800.00 5,800.00
Kegalle 1,500.00 1,500.00 1,400.00 1,400.00 - - 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,500.00 1,500.00 1,200.00 1,200.00 - - 6,500.00 6,500.00 5,500.00 5,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 900.00 900.00 - - - - 4,800.00 4,800.00
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,650.00 1,486.60 1,400.00 1,200.00 1,100.00 983.50 6,500.00 6,266.00 6,000.00 4,995.83

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 6,500.00 6,100.00 5,000.00 4,766.00 4,400.00 4,200.00 3,900.00 3,733.00 3,200.00 3,183.00 3,200.00 3,183.00 3,150.00 3,083.00 2,900.00 2,833.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,500.00 2,650.00 2,000.00 1,800.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,867.00
Colombo - - 4,700.00 4,700.00 4,500.00 4,500.00 4,200.00 4,200.00 - - - - 3,200.00 3,200.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 3,100.00 3,025.00 2,800.00 2,675.00 - - - - - - - - - - - - 2,400.00 2,125.00
Kalutara 4,800.00 4,795.00 4,100.00 4,080.00 3,500.00 3,465.00 3,400.00 3,370.00 3,100.00 3,070.00 3,000.00 2,995.00 2,900.00 2,900.00 2,700.00 2,700.00 - - - - - -
Galle 6,000.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 3,800.00 3,700.00 3,500.00 3,500.00 - - - - 3,050.00 3,025.00 3,000.00 2,950.00 - - - - - -
Matara 6,500.00 6,350.00 5,200.00 4,633.00 4,000.00 3,967.00 3,700.00 3,633.00 3,500.00 3,500.00 3,400.00 3,350.00 3,200.00 3,183.00 3,000.00 2,933.00 2,700.00 2,467.00 - - - -
Hambantota - - - - 3,600.00 3,600.00 3,400.00 3,400.00 - - - - 3,000.00 2,950.00 2,800.00 2,800.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - 2,800.00 2,800.00 2,600.00 2,400.00 - - 1,800.00 1,600.00 1,500.00 1,425.00
National 6,500.00 5,811.25 5,200.00 4,535.80 4,500.00 3,779.57 4,200.00 3,501.57 3,500.00 3,251.00 3,400.00 3,176.00 3,200.00 3,020.14 3,000.00 2,802.29 2,700.00 2,467.00 3,500.00 2,416.67 2,400.00 1,804.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 - -
Gampaha 12,000.00 10,000.00 6,000.00 5,000.00 5,500.00 4,500.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 12,000.00 10,000.00 6,000.00 5,000.00 5,500.00 4,250.00 3,000.00 2,750.00 1,200.00 1,000.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 500.00 425.00 400.00 350.00
Matale 870.00 852.00 400.00 352.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 800.00 716.00 500.00 500.00
Ratnapura 900.00 812.00 510.00 505.00
Badulla - - 700.00 600.00
Kurunegala 950.00 850.00 400.00 400.00
Colombo 800.00 750.00 450.00 450.00
Gampaha 900.00 870.00 400.00 400.00
Kalutara 700.00 685.00 300.00 300.00
Galle 800.00 800.00 - -
Matara 900.00 875.00 500.00 500.00
Hambantota 800.00 716.00 - -
Monaragala 600.00 580.00 400.00 350.00
National 950.00 744.25 700.00 427.91

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 281.00 200.00 144.00 - - 100.00 78.00 - -
Matale 260.00 247.00 220.00 218.00 - - 75.00 73.00 - -
Nuwara_eliya 270.00 265.00 200.00 190.00 - - - - - -
Kegalle 300.00 276.00 250.00 225.00 - - 60.00 60.00 - -
Ratnapura 280.00 268.00 150.00 145.00 - - 120.00 110.00 - -
Badulla 300.00 275.00 200.00 175.00 1,000.00 958.00 100.00 95.00 - -
Kurunegala 300.00 293.00 150.00 150.00 - - 60.00 53.00 - -
Colombo 300.00 293.00 - - - - 100.00 85.00 - -
Gampaha 320.00 305.00 180.00 162.00 - - 60.00 54.00 - -
Kalutara 300.00 285.00 200.00 200.00 - - 100.00 100.00 - -
Galle 270.00 260.00 200.00 200.00 - - 120.00 80.00 - -
Matara 260.00 240.00 200.00 188.00 - - 100.00 90.00 - -
Hambantota 250.00 250.00 - - - - - - - -
Monaragala 250.00 250.00 150.00 125.00 - - 100.00 80.00 - -
National 320.00 270.57 250.00 176.83 1,000.00 958.00 120.00 79.83 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 4,060.00 3,990.00 - -
Matara - - - - 4,200.00 4,200.00 5,000.00 5,000.00
Hambantota - - - - - - 6,500.00 6,300.00
National - - - - 4,200.00 4,095.00 6,500.00 5,650.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture