අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :24.05.2022

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 1,900.00 1,752.00 - - 3,000.00 2,533.00
Matale 1,900.00 1,826.00 - - 3,000.00 2,854.00
Nuwara_eliya 1,800.00 1,790.00 - - - -
Kegalle 2,000.00 1,800.00 - - 2,700.00 2,233.00
Ratnapura 1,850.00 1,830.00 - - - -
Badulla 2,200.00 1,825.00 - - 2,300.00 2,125.00
Kurunegala 1,900.00 1,833.00 - - - -
Colombo 2,000.00 1,863.00 - - - -
Gampaha 1,950.00 1,840.00 - - - -
Kalutara 1,700.00 1,690.00 - - - -
Galle 1,850.00 1,825.00 - - - -
Matara 1,900.00 1,900.00 - - - -
Hambantota 1,700.00 1,700.00 - - - -
Monaragala 1,875.00 1,808.00 - - 2,550.00 2,500.00
National 2,200.00 1,802.29 - - 3,000.00 2,449.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 3,000.00 2,810.00 500.00 373.00
Matale 3,000.00 2,857.00 450.00 412.00
Nuwara_eliya 2,700.00 2,680.00 330.00 320.00
Kegalle 3,000.00 2,700.00 300.00 276.00
Ratnapura 2,300.00 2,238.00 - -
Badulla 2,800.00 2,150.00 - -
Kurunegala 2,800.00 2,633.00 350.00 350.00
Colombo 2,100.00 1,875.00 - -
Gampaha 2,500.00 2,220.00 200.00 138.00
Kalutara 1,900.00 1,850.00 - -
Galle 2,600.00 2,000.00 - -
Matara 2,800.00 2,775.00 200.00 129.00
Hambantota 2,500.00 2,500.00 - -
Monaragala 2,500.00 2,400.00 - -
National 3,000.00 2,406.29 500.00 285.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 1,000.00 978.00 - - 1,100.00 1,075.00
Matale 1,000.00 963.00 - - 1,050.00 1,050.00
Nuwara_eliya 1,000.00 985.00 - - - -
Kegalle 1,025.00 1,008.00 950.00 933.00 - -
Ratnapura 1,000.00 981.00 - - - -
Badulla 950.00 937.00 900.00 875.00 - -
Kurunegala 1,000.00 966.00 800.00 783.00 - -
Colombo 1,050.00 1,000.00 - - - -
Gampaha 1,050.00 1,020.00 - - - -
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - - - -
Galle 1,200.00 1,100.00 - - - -
Matara 1,150.00 1,025.00 - - - -
Hambantota 1,000.00 950.00 - - - -
Monaragala 1,000.00 950.00 - - - -
National 1,200.00 990.21 950.00 863.67 1,100.00 1,062.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 380.00 360.00 340.00 320.00 307.00 - -
Matale 420.00 403.00 380.00 371.00 325.00 313.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle - - 300.00 273.00 250.00 233.00 - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 370.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 350.00 350.00 290.00 270.00 230.00 225.00 - -
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 238.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 370.00 360.00 350.00 330.00 320.00
National 420.00 380.60 380.00 312.43 360.00 285.60 330.00 320.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 8,500.00 8,500.00 7,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00
Matale - - - - 5,000.00 5,000.00 - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 8,000.00 7,333.00 7,000.00 6,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - 6,000.00 5,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,500.00 7,916.50 7,000.00 6,166.67 6,000.00 5,500.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,400.00 1,295.00 1,200.00 1,150.00 1,100.00 1,000.00 7,000.00 6,410.00 5,000.00 4,750.00
Matale 1,400.00 1,305.00 1,200.00 1,161.00 1,000.00 963.00 7,000.00 6,513.00 6,000.00 5,950.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,100.00 950.00 950.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00
Kegalle 1,200.00 1,166.00 1,000.00 983.00 - - 6,200.00 5,566.00 5,000.00 4,666.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 - - 6,500.00 6,500.00 5,500.00 5,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 800.00 750.00 - - - - 4,000.00 4,000.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,400.00 1,136.00 1,200.00 1,048.80 1,100.00 981.50 7,000.00 5,664.83 6,000.00 5,073.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 4,800.00 4,633.00 4,500.00 4,233.00 4,200.00 3,950.00 3,500.00 3,183.00 3,000.00 2,850.00 3,000.00 2,850.00 3,000.00 2,950.00 2,800.00 2,700.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,000.00 2,916.00 3,800.00 2,083.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,667.00
Colombo - - 4,100.00 4,100.00 4,000.00 4,000.00 3,800.00 3,800.00 - - - - 3,500.00 3,500.00 3,300.00 3,300.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - - - - - - 2,800.00 2,575.00
Kalutara 3,800.00 3,790.00 3,600.00 3,570.00 3,400.00 3,385.00 3,200.00 3,165.00 2,900.00 2,880.00 2,700.00 2,690.00 2,500.00 2,475.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Galle 4,850.00 4,825.00 4,300.00 4,275.00 4,150.00 4,125.00 4,050.00 4,025.00 - - - - 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,450.00 - - - - - -
Matara 5,000.00 4,900.00 4,700.00 4,650.00 4,500.00 4,270.00 4,200.00 4,150.00 4,000.00 3,925.00 3,800.00 3,783.00 3,700.00 3,600.00 3,600.00 3,481.00 3,200.00 3,000.00 - - - -
Hambantota - - - - 4,200.00 4,200.00 4,100.00 4,100.00 - - - - 3,600.00 3,550.00 3,500.00 3,500.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,600.00 - - 2,000.00 1,800.00 1,400.00 1,375.00
National 5,000.00 4,537.00 4,700.00 4,165.60 4,500.00 3,918.57 4,200.00 3,631.86 4,000.00 3,218.33 3,800.00 3,107.67 3,700.00 3,225.00 3,600.00 3,004.43 3,200.00 3,000.00 4,000.00 2,572.00 3,800.00 1,925.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 8,000.00 4,000.00 6,000.00 4,000.00 6,000.00 3,000.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00
Colombo - - - - 1,500.00 1,500.00 800.00 800.00 - -
Gampaha 12,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 3,000.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 12,000.00 4,000.00 10,000.00 4,000.00 6,000.00 2,333.33 2,500.00 1,100.00 1,000.00 400.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,132.00 500.00 400.00
Matale 1,200.00 1,138.00 550.00 455.00
Nuwara_eliya 1,200.00 1,185.00 - -
Kegalle 1,200.00 1,183.00 600.00 300.00
Ratnapura 1,200.00 1,182.00 600.00 565.00
Badulla 1,100.00 1,041.00 900.00 725.00
Kurunegala 1,200.00 1,183.00 700.00 600.00
Colombo 1,200.00 1,088.00 600.00 600.00
Gampaha 1,200.00 1,140.00 700.00 600.00
Kalutara 1,050.00 1,020.00 700.00 700.00
Galle 1,200.00 1,150.00 - -
Matara 1,250.00 1,204.00 600.00 600.00
Hambantota 1,200.00 1,100.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,050.00 550.00 500.00
National 1,250.00 1,128.29 900.00 549.55

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 308.00 175.00 125.00 - - 100.00 100.00 - -
Matale 360.00 320.00 150.00 129.00 - - 120.00 100.00 - -
Nuwara_eliya 330.00 330.00 - - - - - - - -
Kegalle 320.00 300.00 200.00 180.00 - - - - - -
Ratnapura 350.00 320.00 150.00 145.00 - - 130.00 125.00 - -
Badulla 400.00 375.00 250.00 186.00 1,000.00 883.00 150.00 133.00 - -
Kurunegala 350.00 330.00 150.00 130.00 - - 90.00 70.00 - -
Colombo 400.00 385.00 - - - - 90.00 85.00 - -
Gampaha 350.00 330.00 100.00 90.00 - - 90.00 60.00 - -
Kalutara 400.00 385.00 200.00 200.00 - - 150.00 150.00 - -
Galle 340.00 320.00 180.00 180.00 - - 150.00 100.00 - -
Matara 320.00 305.00 150.00 125.00 - - 150.00 125.00 - -
Hambantota 300.00 300.00 - - - - - - - -
Monaragala 350.00 316.00 100.00 90.00 - - 100.00 95.00 - -
National 400.00 330.29 250.00 143.64 1,000.00 883.00 150.00 103.91 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 5,250.00 5,225.00 - -
Matara - - - - 5,000.00 5,000.00 - -
Hambantota - - - - - - 5,800.00 5,600.00
National - - - - 5,250.00 5,112.50 5,800.00 5,600.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture