අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :03.01.2023

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 1,800.00 1,768.00 - - 3,000.00 2,739.00
Matale 1,850.00 1,810.00 - - 2,900.00 2,821.00
Nuwara_eliya 1,750.00 1,740.00 - - - -
Kegalle 1,700.00 1,633.00 - - 2,800.00 2,266.00
Ratnapura 1,750.00 1,732.00 1,620.00 1,605.00 - -
Badulla 1,900.00 1,791.00 - - 2,800.00 2,683.00
Kurunegala 1,700.00 1,567.00 - - - -
Colombo 1,500.00 1,463.00 - - - -
Gampaha 1,670.00 1,605.00 - - - -
Kalutara 1,500.00 1,500.00 - - - -
Galle 1,620.00 1,610.00 - - - -
Matara 1,650.00 1,609.00 - - - -
Hambantota 1,720.00 1,710.00 - - - -
Monaragala 1,800.00 1,800.00 - - 2,900.00 2,860.00
National 1,900.00 1,667.00 1,620.00 1,605.00 3,000.00 2,673.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 2,500.00 2,210.00 320.00 290.00
Matale 2,500.00 2,283.00 400.00 363.00
Nuwara_eliya 2,100.00 2,080.00 240.00 230.00
Kegalle 2,400.00 2,333.00 325.00 275.00
Ratnapura 2,300.00 2,175.00 - -
Badulla 2,100.00 1,991.00 - -
Kurunegala 2,400.00 2,200.00 370.00 370.00
Colombo 2,200.00 2,075.00 - -
Gampaha 2,500.00 2,220.00 300.00 250.00
Kalutara 1,800.00 1,795.00 - -
Galle 2,200.00 2,100.00 - -
Matara 2,300.00 2,213.00 250.00 151.00
Hambantota 2,200.00 2,100.00 - -
Monaragala 2,000.00 2,000.00 - -
National 2,500.00 2,126.79 400.00 275.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 900.00 815.00 - - 1,000.00 898.00
Matale 860.00 852.00 850.00 843.00 880.00 877.00
Nuwara_eliya 860.00 850.00 - - - -
Kegalle 875.00 848.00 800.00 716.00 - -
Ratnapura 860.00 855.00 - - - -
Badulla 900.00 791.00 - - - -
Kurunegala 900.00 867.00 - - - -
Colombo 800.00 783.00 - - - -
Gampaha 920.00 904.00 - - - -
Kalutara 900.00 890.00 - - - -
Galle 900.00 850.00 - - - -
Matara 1,000.00 856.00 - - - -
Hambantota 850.00 825.00 - - - -
Monaragala 760.00 742.00 - - - -
National 1,000.00 837.71 850.00 779.50 1,000.00 887.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 450.00 419.00 400.00 367.00 340.00 313.00 - -
Matale 450.00 445.00 400.00 385.00 375.00 353.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 383.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 350.00 - - - - - -
Kurunegala 480.00 480.00 380.00 350.00 200.00 200.00 - -
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 240.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 440.00 435.00 430.00 420.00 410.00 400.00 350.00 330.00
National 480.00 418.67 430.00 346.33 410.00 316.50 350.00 330.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 6,000.00 6,000.00 - - - - - -
Matale - - 5,500.00 5,500.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 8,000.00 7,000.00 6,500.00 5,750.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - 6,000.00 6,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 7,000.00 6,500.00 5,812.50 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,650.00 1,450.00 1,300.00 1,200.00 1,100.00 1,000.00 6,000.00 5,500.00 4,000.00 3,000.00
Matale 1,500.00 1,468.00 1,300.00 1,258.00 1,000.00 952.00 6,100.00 5,892.00 4,800.00 4,767.00
Nuwara_eliya 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00 - - 6,000.00 6,000.00 5,500.00 5,500.00
Kegalle 1,300.00 1,233.00 1,200.00 1,075.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,500.00 1,500.00 1,200.00 1,200.00 - - 6,500.00 6,500.00 5,500.00 5,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 1,000.00 1,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,650.00 1,410.20 1,300.00 1,155.50 1,100.00 976.00 6,500.00 5,815.33 5,500.00 4,553.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 6,300.00 6,200.00 5,500.00 5,333.00 4,800.00 4,600.00 3,500.00 3,400.00 3,150.00 3,083.00 3,150.00 3,083.00 3,000.00 2,833.00 2,500.00 2,333.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,500.00 2,708.00 2,500.00 1,925.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,867.00
Colombo - - 4,300.00 4,300.00 3,800.00 3,800.00 3,700.00 3,700.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 3,000.00 3,000.00 2,700.00 2,650.00 - - - - - - - - - - - - 2,400.00 2,200.00
Kalutara 4,900.00 4,900.00 4,100.00 4,080.00 3,500.00 3,465.00 3,400.00 3,370.00 3,100.00 3,070.00 3,000.00 2,995.00 2,900.00 2,900.00 2,700.00 2,700.00 - - - - - -
Galle 6,000.00 5,900.00 4,600.00 4,550.00 3,800.00 3,775.00 3,450.00 3,425.00 - - - - 3,050.00 3,025.00 2,900.00 2,850.00 - - - - - -
Matara 6,400.00 6,325.00 6,000.00 5,433.00 5,500.00 4,150.00 3,800.00 3,636.00 3,600.00 3,525.00 3,500.00 3,350.00 3,300.00 3,110.00 3,100.00 2,856.00 2,500.00 2,400.00 - - - -
Hambantota - - - - 3,700.00 3,650.00 3,600.00 3,550.00 - - - - 3,100.00 3,050.00 3,000.00 2,950.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - 2,500.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 - - 1,800.00 1,750.00 1,500.00 1,425.00
National 6,400.00 5,831.25 6,000.00 4,739.20 5,500.00 3,777.14 3,800.00 3,390.14 3,600.00 3,226.00 3,500.00 3,142.67 3,300.00 2,902.57 3,100.00 2,655.57 2,500.00 2,400.00 3,500.00 2,486.00 2,500.00 1,854.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 15,000.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00
Colombo - - - - 6,500.00 6,500.00 5,000.00 5,000.00 - -
Gampaha 15,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 4,000.00 3,000.00 1,200.00 1,000.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 15,000.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 5,500.00 5,000.00 3,333.33 1,500.00 1,000.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 900.00 774.00 400.00 400.00
Matale 900.00 880.00 300.00 300.00
Nuwara_eliya 850.00 840.00 - -
Kegalle 950.00 925.00 400.00 400.00
Ratnapura 930.00 910.00 500.00 495.00
Badulla 800.00 708.00 - -
Kurunegala 950.00 917.00 400.00 367.00
Colombo 950.00 850.00 500.00 500.00
Gampaha 1,200.00 1,150.00 450.00 400.00
Kalutara 950.00 940.00 350.00 350.00
Galle 920.00 910.00 - -
Matara 920.00 896.00 450.00 450.00
Hambantota 920.00 900.00 - -
Monaragala 750.00 730.00 450.00 400.00
National 1,200.00 880.71 500.00 406.20

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 290.00 150.00 136.00 - - 75.00 70.00 - -
Matale 300.00 270.00 180.00 180.00 - - 75.00 72.00 - -
Nuwara_eliya 260.00 250.00 180.00 180.00 - - - - - -
Kegalle 290.00 286.00 250.00 250.00 - - 80.00 80.00 - -
Ratnapura 280.00 275.00 140.00 135.00 - - 110.00 105.00 - -
Badulla 300.00 266.00 150.00 143.00 1,000.00 900.00 100.00 91.00 - -
Kurunegala 280.00 277.00 170.00 170.00 - - 55.00 50.00 - -
Colombo 325.00 308.00 - - - - 70.00 65.00 - -
Gampaha 330.00 308.00 180.00 156.00 - - 60.00 58.00 - -
Kalutara 300.00 300.00 200.00 200.00 - - 100.00 100.00 - -
Galle 250.00 250.00 200.00 200.00 - - 100.00 80.00 - -
Matara 270.00 258.00 150.00 150.00 - - 100.00 85.00 - -
Hambantota 260.00 258.00 - - - - - - - -
Monaragala 250.00 243.00 150.00 140.00 - - 100.00 80.00 - -
National 350.00 274.21 250.00 170.00 1,000.00 900.00 110.00 78.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 4,130.00 4,095.00 - -
Matara - - - - 4,200.00 4,200.00 - -
Hambantota - - - - - - 6,500.00 5,766.00
National - - - - 4,200.00 4,147.50 6,500.00 5,766.00

Data collected and web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture