අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :05.09.2023

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 2,000.00 1,954.00 1,400.00 1,400.00 3,000.00 2,589.00
Matale 2,000.00 1,975.00 - - 2,850.00 2,713.00
Nuwara_eliya 1,900.00 1,896.00 - - - -
Kegalle 2,000.00 1,966.00 - - 2,700.00 2,466.00
Ratnapura 2,000.00 1,970.00 - - - -
Badulla 2,000.00 1,933.00 - - 2,400.00 2,316.00
Kurunegala 1,900.00 1,900.00 - - - -
Colombo 1,900.00 1,837.00 - - - -
Gampaha 1,900.00 1,880.00 - - - -
Kalutara 1,850.00 1,840.00 - - - -
Galle 1,950.00 1,925.00 - - - -
Matara 1,970.00 1,941.00 - - - -
Hambantota 2,000.00 2,000.00 - - - -
Monaragala 2,050.00 2,020.00 - - 2,400.00 2,330.00
National 2,050.00 1,931.21 1,400.00 1,400.00 3,000.00 2,482.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 3,100.00 2,968.00 470.00 401.00
Matale 3,000.00 2,918.00 450.00 408.00
Nuwara_eliya 2,750.00 2,740.00 400.00 393.00
Kegalle 3,000.00 2,966.00 400.00 383.00
Ratnapura 3,000.00 2,812.00 - -
Badulla 2,400.00 2,150.00 - -
Kurunegala 3,000.00 2,800.00 350.00 350.00
Colombo 2,500.00 2,375.00 - -
Gampaha 2,700.00 2,560.00 375.00 315.00
Kalutara 2,300.00 2,300.00 - -
Galle 2,500.00 2,450.00 - -
Matara 3,000.00 2,763.00 300.00 222.00
Hambantota 3,000.00 2,916.00 - -
Monaragala 2,500.00 2,400.00 - -
National 3,100.00 2,651.29 470.00 353.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 900.00 852.00 - - 1,200.00 1,017.00
Matale 900.00 866.00 830.00 828.00 1,000.00 997.00
Nuwara_eliya 800.00 793.00 - - - -
Kegalle 900.00 875.00 850.00 816.00 - -
Ratnapura 900.00 838.00 - - - -
Badulla 900.00 829.00 - - - -
Kurunegala 950.00 917.00 - - - -
Colombo 800.00 792.00 - - - -
Gampaha 950.00 920.00 - - - -
Kalutara 950.00 945.00 - - - -
Galle 950.00 920.00 - - - -
Matara 900.00 819.00 - - - -
Hambantota 850.00 815.00 - - - -
Monaragala 800.00 750.00 - - - -
National 950.00 852.21 850.00 822.00 1,200.00 1,007.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 500.00 460.00 450.00 425.00 400.00 367.00 - -
Matale 500.00 482.00 450.00 431.00 425.00 401.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 450.00 433.00 400.00 366.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - 400.00 400.00 - - - -
Kurunegala 500.00 500.00 450.00 450.00 380.00 360.00 250.00 243.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 350.00 290.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 450.00 450.00 430.00 422.00 410.00 402.00 350.00 350.00
National 500.00 465.00 450.00 415.67 425.00 364.00 350.00 296.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - - - 6,500.00 6,500.00 - - - -
Matale - - - - 6,000.00 6,000.00 - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 13,000.00 13,000.00 12,000.00 12,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - 6,000.00 5,500.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 13,000.00 13,000.00 12,000.00 12,000.00 6,500.00 6,000.00 - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,350.00 1,270.00 1,200.00 1,154.00 1,100.00 1,019.00 5,600.00 5,285.00 4,500.00 3,333.00
Matale 1,300.00 1,202.00 1,100.00 973.00 1,000.00 866.00 5,600.00 5,279.00 4,200.00 4,175.00
Nuwara_eliya 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00 - - 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00
Kegalle 1,250.00 1,183.00 1,100.00 1,033.00 - - 5,000.00 4,566.00 4,500.00 4,166.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,500.00 1,500.00 1,200.00 1,200.00 - - 5,800.00 5,800.00 4,900.00 4,900.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 1,000.00 1,000.00 - - - - 4,300.00 4,300.00
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,500.00 1,291.00 1,200.00 1,076.67 1,100.00 942.50 5,800.00 5,086.00 4,900.00 4,145.67

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 4,500.00 4,500.00 4,200.00 3,930.00 3,500.00 3,366.00 2,800.00 2,566.00 - - - - 2,500.00 2,433.00 1,800.00 1,650.00 - - - - - -
Badulla - - - - 3,800.00 3,800.00 3,500.00 3,500.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,700.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,300.00 2,300.00 1,900.00 1,633.00
Colombo - - 3,600.00 3,600.00 3,200.00 3,200.00 3,000.00 3,000.00 - - - - 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,475.00 - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,950.00
Kalutara 4,500.00 4,485.00 3,500.00 3,490.00 3,200.00 3,167.00 3,000.00 2,983.00 2,700.00 2,690.00 2,600.00 2,585.00 2,500.00 2,480.00 2,300.00 2,300.00 - - - - - -
Galle 4,300.00 4,230.00 3,800.00 3,700.00 3,400.00 3,300.00 3,000.00 2,950.00 - - - - 2,700.00 2,650.00 2,600.00 2,500.00 - - - - - -
Matara 5,000.00 4,750.00 3,800.00 3,700.00 3,400.00 3,200.00 3,200.00 3,017.00 3,000.00 2,967.00 2,900.00 2,850.00 2,850.00 2,800.00 2,800.00 2,256.00 2,500.00 2,250.00 - - - -
Hambantota - - - - 3,200.00 3,100.00 3,000.00 2,900.00 - - - - 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,200.00 - - 1,900.00 1,800.00 1,600.00 1,550.00
National 5,000.00 4,491.25 4,200.00 3,684.00 3,800.00 3,241.63 3,500.00 2,923.88 3,000.00 2,828.50 2,900.00 2,717.50 2,850.00 2,607.88 2,800.00 2,300.75 2,500.00 2,250.00 2,300.00 2,033.33 2,000.00 1,708.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 8,000.00 4,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 400.00 200.00
Colombo - - - - 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 - -
Gampaha 7,000.00 4,500.00 4,500.00 3,500.00 4,000.00 3,500.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00 1,000.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 4,000.00 5,000.00 3,000.00 4,000.00 3,166.67 2,500.00 1,666.67 1,200.00 600.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 1,050.00 1,035.00 1,000.00 897.00
Matale 1,070.00 1,038.00 1,200.00 1,075.00
Nuwara_eliya 1,030.00 1,010.00 - -
Kegalle 1,060.00 1,053.00 800.00 750.00
Ratnapura 1,060.00 1,050.00 1,000.00 938.00
Badulla 1,050.00 1,025.00 - -
Kurunegala 1,050.00 1,033.00 1,200.00 1,200.00
Colombo 1,050.00 988.00 1,050.00 1,050.00
Gampaha 1,100.00 1,076.00 900.00 780.00
Kalutara 1,100.00 1,085.00 1,200.00 1,200.00
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,050.00 1,033.00 1,050.00 1,050.00
Hambantota 1,020.00 1,013.00 - -
Monaragala 1,030.00 1,020.00 1,200.00 1,100.00
National 1,100.00 1,034.57 1,200.00 1,004.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 261.00 1,175.00 1,016.00 - - 100.00 100.00 - -
Matale 250.00 224.00 1,000.00 850.00 - - 120.00 95.00 - -
Nuwara_eliya 220.00 210.00 1,030.00 1,010.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 236.00 1,500.00 1,200.00 - - 100.00 90.00 - -
Ratnapura 220.00 180.00 800.00 800.00 - - 80.00 80.00 - -
Badulla 300.00 283.00 900.00 750.00 1,300.00 1,150.00 100.00 90.00 - -
Kurunegala 230.00 210.00 1,300.00 1,267.00 - - 100.00 93.00 - -
Colombo 250.00 233.00 - - - - 100.00 95.00 - -
Gampaha 220.00 215.00 1,200.00 1,080.00 - - 80.00 60.00 - -
Kalutara 250.00 245.00 900.00 900.00 - - 100.00 100.00 - -
Galle 165.00 163.00 1,000.00 1,000.00 - - 100.00 100.00 - -
Matara 210.00 193.00 1,000.00 975.00 - - 70.00 65.00 - -
Hambantota 200.00 200.00 - - - - - - - -
Monaragala 275.00 249.00 800.00 780.00 - - 100.00 90.00 - -
National 350.00 221.57 1,500.00 969.00 1,300.00 1,150.00 120.00 88.17 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,940.00 2,905.00 - -
Matara - - - - 3,000.00 3,000.00 - -
Hambantota - - - - - - 6,500.00 5,765.00
National - - - - 3,000.00 2,952.50 6,500.00 5,765.00

Data collected and Web published by Economic Research Unit
Department of Export Agriculture