අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :10.04.2023

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 1,550.00 1,480.00 - - 2,500.00 2,258.00
Matale 1,550.00 1,525.00 - - 2,550.00 2,521.00
Nuwara_eliya 1,450.00 1,440.00 - - - -
Kegalle 1,600.00 1,533.00 - - 2,500.00 2,200.00
Ratnapura 1,500.00 1,455.00 - - - -
Badulla 1,600.00 1,491.00 - - 2,500.00 2,333.00
Kurunegala 1,500.00 1,483.00 - - - -
Colombo 1,400.00 1,338.00 - - - -
Gampaha 1,500.00 1,500.00 - - - -
Kalutara 1,450.00 1,430.00 - - - -
Galle 1,500.00 1,475.00 - - - -
Matara 1,480.00 1,454.00 - - - -
Hambantota 1,500.00 1,465.00 - - - -
Monaragala 1,400.00 1,380.00 - - 2,400.00 2,320.00
National 1,600.00 1,460.64 - - 2,550.00 2,326.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 2,400.00 2,274.00 400.00 322.00
Matale 2,500.00 2,483.00 425.00 412.00
Nuwara_eliya 2,400.00 2,380.00 380.00 370.00
Kegalle 2,400.00 2,300.00 375.00 362.00
Ratnapura 2,300.00 2,125.00 - -
Badulla 2,200.00 1,993.00 - -
Kurunegala 2,200.00 2,200.00 250.00 210.00
Colombo 2,100.00 2,025.00 - -
Gampaha 2,000.00 2,000.00 400.00 325.00
Kalutara 2,000.00 1,750.00 - -
Galle 2,200.00 2,200.00 - -
Matara 2,400.00 2,243.00 250.00 248.00
Hambantota 2,500.00 2,500.00 - -
Monaragala 2,500.00 2,100.00 - -
National 2,500.00 2,183.79 425.00 321.29

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 850.00 783.00 - - 900.00 867.00
Matale 860.00 839.00 820.00 815.00 870.00 860.00
Nuwara_eliya 800.00 800.00 - - - -
Kegalle 800.00 800.00 750.00 750.00 - -
Ratnapura 850.00 830.00 - - - -
Badulla 850.00 804.00 - - - -
Kurunegala 900.00 867.00 840.00 835.00 - -
Colombo 850.00 817.00 - - - -
Gampaha 900.00 890.00 - - - -
Kalutara 900.00 833.00 - - - -
Galle 900.00 850.00 - - - -
Matara 1,000.00 857.00 - - - -
Hambantota 850.00 765.00 - - - -
Monaragala 750.00 710.00 - - - -
National 1,000.00 817.50 840.00 800.00 900.00 863.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 420.00 395.00 350.00 350.00 300.00 300.00 - -
Matale 500.00 472.00 460.00 439.00 400.00 395.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 353.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 376.00 - - - - - -
Kurunegala 450.00 450.00 380.00 327.00 270.00 257.00 200.00 190.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - #REF! #REF! 300.00 250.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 450.00 438.00 430.00 418.00 410.00 398.00 360.00 355.00
National 500.00 414.00 460.00 370.00 410.00 320.00 360.00 272.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00
Matale - - 7,000.00 7,000.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 12,000.00 10,000.00 9,500.00 8,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - 7,000.00 7,000.00 5,000.00 4,750.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 12,000.00 10,000.00 9,500.00 7,312.50 6,000.00 5,375.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,400.00 1,230.00 1,200.00 1,050.00 1,000.00 1,000.00 5,500.00 4,475.00 4,000.00 3,167.00
Matale 1,500.00 1,430.00 1,300.00 1,118.00 1,000.00 922.00 6,000.00 5,433.00 4,000.00 4,000.00
Nuwara_eliya 1,200.00 1,200.00 950.00 950.00 - - 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00
Kegalle 1,400.00 1,250.00 1,200.00 1,050.00 - - 5,500.00 5,000.00 4,500.00 4,250.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00 - - 5,300.00 5,300.00 4,800.00 4,800.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 1,300.00 1,300.00 - - - - 6,000.00 5,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,500.00 1,285.00 1,300.00 1,053.60 1,000.00 961.00 6,000.00 5,034.67 4,800.00 4,043.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 5,200.00 5,100.00 4,500.00 4,433.00 4,000.00 3,766.00 3,400.00 3,200.00 3,100.00 3,033.00 3,100.00 3,033.00 2,600.00 2,500.00 2,400.00 2,233.00 - - - - - -
Badulla - - - - 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,600.00 - - - - 2,200.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 - - 2,500.00 1,416.00 2,000.00 1,883.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,700.00 2,233.00 2,200.00 1,833.00
Colombo - - 3,800.00 3,800.00 3,500.00 3,500.00 3,300.00 3,300.00 - - - - 2,900.00 2,900.00 2,700.00 2,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - - - 3,000.00 2,800.00 - - - - - - - - - - - - 2,500.00 2,400.00
Kalutara 5,500.00 4,900.00 4,500.00 3,250.00 4,000.00 3,750.00 3,200.00 3,133.00 3,000.00 2,850.00 2,600.00 2,300.00 - - - - - - - - - -
Galle 5,500.00 5,400.00 4,700.00 4,650.00 3,500.00 3,450.00 3,300.00 3,250.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,750.00 - - - - - -
Matara 5,700.00 5,625.00 5,000.00 4,800.00 4,600.00 3,925.00 3,600.00 3,457.00 3,500.00 3,450.00 3,500.00 3,350.00 3,200.00 3,100.00 3,000.00 2,836.00 2,400.00 2,025.00 - - - -
Hambantota - - - - 4,000.00 3,950.00 3,500.00 3,500.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 2,900.00 2,900.00 - - - -
Monaragala - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - 2,600.00 2,575.00 2,400.00 2,375.00 - - 2,200.00 2,125.00 1,900.00 1,875.00
National 5,700.00 5,256.25 5,000.00 4,186.60 4,600.00 3,620.14 3,600.00 3,137.78 3,500.00 3,111.00 3,500.00 2,894.33 3,200.00 2,753.57 3,000.00 2,542.00 2,400.00 2,025.00 2,700.00 1,924.67 2,500.00 1,997.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 4,000.00 4,000.00 2,500.00 2,500.00 - -
Gampaha 6,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 4,500.00 3,500.00 2,500.00 2,000.00 1,000.00 800.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 4,500.00 3,750.00 2,500.00 2,250.00 1,000.00 800.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 725.00 620.00 400.00 319.00
Matale 730.00 700.00 450.00 400.00
Nuwara_eliya 700.00 680.00 - -
Kegalle 800.00 766.00 400.00 400.00
Ratnapura 750.00 725.00 570.00 560.00
Badulla 600.00 491.00 450.00 450.00
Kurunegala 750.00 733.00 600.00 600.00
Colombo 700.00 650.00 550.00 550.00
Gampaha 825.00 810.00 600.00 500.00
Kalutara 770.00 706.00 700.00 700.00
Galle 700.00 675.00 - -
Matara 720.00 707.00 730.00 730.00
Hambantota 720.00 715.00 - -
Monaragala 620.00 598.00 500.00 450.00
National 825.00 684.00 730.00 514.45

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 285.00 270.00 234.00 - - 60.00 55.00 - -
Matale 300.00 274.00 220.00 195.00 - - 80.00 64.00 - -
Nuwara_eliya 250.00 235.00 340.00 330.00 - - - - - -
Kegalle 300.00 293.00 300.00 275.00 - - - - - -
Ratnapura 280.00 260.00 250.00 250.00 - - 60.00 60.00 - -
Badulla 450.00 350.00 350.00 300.00 1,400.00 1,183.00 100.00 83.00 - -
Kurunegala 300.00 287.00 500.00 433.00 - - 50.00 45.00 - -
Colombo 325.00 308.00 - - - - 50.00 45.00 - -
Gampaha 300.00 275.00 400.00 390.00 - - 40.00 38.00 - -
Kalutara 350.00 300.00 350.00 350.00 - - 70.00 70.00 - -
Galle 210.00 200.00 650.00 600.00 - - 65.00 60.00 - -
Matara 250.00 217.00 350.00 350.00 - - 100.00 90.00 - -
Hambantota 250.00 245.00 - - - - - - - -
Monaragala 260.00 227.00 250.00 217.00 - - 100.00 80.00 - -
National 450.00 268.29 650.00 327.00 1,400.00 1,183.00 100.00 62.73 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,640.00 3,570.00 - -
Matara - - - - 3,500.00 3,500.00 - -
Hambantota - - - - - - 7,000.00 6,665.00
National - - - - 3,640.00 3,535.00 7,000.00 6,665.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture