අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :18.04.2023

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 1,500.00 1,464.00 - - 2,500.00 2,258.00
Matale 1,550.00 1,475.00 - - 2,600.00 2,540.00
Nuwara_eliya 1,450.00 1,435.00 - - - -
Kegalle 1,550.00 1,500.00 - - 2,200.00 2,000.00
Ratnapura - - - - - -
Badulla 1,600.00 1,491.00 - - 2,500.00 2,383.00
Kurunegala 1,500.00 1,500.00 - - - -
Colombo 1,500.00 1,375.00 - - - -
Gampaha 1,500.00 1,500.00 - - - -
Kalutara 1,400.00 1,375.00 - - - -
Galle 1,500.00 1,475.00 - - - -
Matara 1,550.00 1,450.00 - - - -
Hambantota 1,550.00 1,520.00 - - - -
Monaragala 1,400.00 1,380.00 - - 2,500.00 2,220.00
National 1,600.00 1,456.92 - - 2,600.00 2,280.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 2,500.00 2,275.00 400.00 322.00
Matale 2,600.00 2,518.00 400.00 326.00
Nuwara_eliya 2,400.00 2,390.00 380.00 375.00
Kegalle 2,200.00 2,166.00 350.00 316.00
Ratnapura - - - -
Badulla 2,000.00 1,950.00 - -
Kurunegala 2,300.00 2,167.00 300.00 233.00
Colombo 2,200.00 2,075.00 - -
Gampaha 2,500.00 2,440.00 400.00 340.00
Kalutara 2,000.00 1,750.00 - -
Galle 2,200.00 2,100.00 - -
Matara 2,300.00 2,217.00 300.00 242.00
Hambantota 2,500.00 2,430.00 - -
Monaragala 2,000.00 2,000.00 - -
National 2,600.00 2,190.62 400.00 307.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 850.00 794.00 - - 1,000.00 863.00
Matale 810.00 775.00 760.00 750.00 850.00 850.00
Nuwara_eliya 800.00 800.00 - - - -
Kegalle 850.00 816.00 800.00 750.00 - -
Ratnapura - - - - - -
Badulla 850.00 850.00 - - - -
Kurunegala 850.00 850.00 820.00 800.00 - -
Colombo 850.00 817.00 - - - -
Gampaha 900.00 890.00 - - - -
Kalutara 900.00 850.00 - - - -
Galle 900.00 850.00 - - - -
Matara 900.00 858.00 - - - -
Hambantota 850.00 800.00 - - - -
Monaragala 750.00 740.00 - - - -
National 900.00 822.31 820.00 766.67 1,000.00 856.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 425.00 394.00 350.00 350.00 300.00 300.00 - -
Matale 550.00 500.00 480.00 442.00 400.00 385.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 383.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 380.00 360.00 - - - - - -
Kurunegala 450.00 450.00 380.00 380.00 260.00 243.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - #REF! #REF! 325.00 290.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 450.00 440.00 430.00 422.00 420.00 408.00 375.00 363.00
National 550.00 421.17 480.00 382.00 420.00 325.20 375.00 278.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00
Matale 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - 7,000.00 6,666.00 6,000.00 5,333.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - 8,000.00 7,500.00 6,500.00 6,250.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,055.33 6,500.00 5,861.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,400.00 1,238.00 1,200.00 1,050.00 1,000.00 1,000.00 5,200.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00
Matale 1,350.00 1,284.00 1,150.00 1,087.00 950.00 895.00 6,000.00 5,750.00 4,650.00 4,592.00
Nuwara_eliya 1,200.00 1,200.00 950.00 950.00 - - 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00
Kegalle 1,250.00 1,166.00 1,000.00 933.00 - - 5,000.00 4,400.00 4,000.00 3,666.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00 - - 5,500.00 5,500.00 5,000.00 5,000.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 1,000.00 1,000.00 - - 6,000.00 5,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,400.00 1,237.60 1,200.00 1,020.00 1,000.00 947.50 6,000.00 5,025.00 5,000.00 4,051.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Badulla - - - - 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00 2,200.00 2,000.00 1,833.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,000.00 2,567.00 2,100.00 2,000.00
Colombo - - 4,000.00 4,000.00 3,800.00 3,800.00 3,100.00 3,100.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 2,600.00 2,600.00 - - - - - -
Gampaha - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - - - - - - 2,500.00 2,400.00
Kalutara 5,000.00 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,800.00 3,725.00 3,200.00 3,100.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Galle 5,500.00 5,400.00 4,700.00 4,650.00 3,500.00 3,450.00 3,300.00 3,250.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,750.00 - - - - - -
Matara 5,700.00 5,575.00 4,500.00 4,500.00 4,200.00 3,800.00 3,600.00 3,520.00 3,500.00 3,333.00 3,300.00 3,200.00 3,200.00 3,075.00 3,100.00 2,900.00 2,500.00 2,433.00 - - - -
Hambantota - - - - 3,500.00 3,500.00 3,400.00 3,400.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 2,900.00 2,900.00 - - - -
Monaragala - - - - - - 3,000.00 2,900.00 - - - - 2,600.00 2,560.00 2,400.00 2,380.00 - - 2,200.00 2,180.00 1,500.00 1,475.00
National 5,700.00 5,158.33 4,700.00 4,162.50 4,200.00 3,629.17 3,600.00 3,158.75 3,500.00 3,166.50 3,300.00 2,850.00 3,200.00 2,733.57 3,100.00 2,504.29 2,500.00 2,433.00 3,000.00 2,315.67 2,500.00 1,927.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 500.00
Colombo - - - - 5,500.00 5,500.00 4,000.00 4,000.00 - -
Gampaha 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00 1,000.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 12,000.00 3,000.00 8,000.00 3,000.00 6,000.00 4,500.00 4,000.00 2,333.33 1,200.00 750.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 750.00 681.00 400.00 338.00
Matale 750.00 705.00 400.00 332.00
Nuwara_eliya 750.00 740.00 - -
Kegalle 775.00 725.00 350.00 350.00
Ratnapura - - - -
Badulla 500.00 450.00 450.00 450.00
Kurunegala 800.00 800.00 650.00 650.00
Colombo 850.00 763.00 600.00 600.00
Gampaha 850.00 820.00 550.00 490.00
Kalutara 750.00 700.00 700.00 700.00
Galle 700.00 675.00 - -
Matara 750.00 717.00 700.00 700.00
Hambantota 730.00 725.00 - -
Monaragala 700.00 640.00 300.00 300.00
National 850.00 703.15 700.00 491.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 280.00 270.00 239.00 - - 60.00 55.00 - -
Matale 280.00 260.00 300.00 245.00 - - 80.00 65.00 - -
Nuwara_eliya 270.00 260.00 340.00 330.00 - - - - - -
Kegalle 280.00 260.00 300.00 266.00 - - 60.00 60.00 - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 300.00 283.00 400.00 325.00 1,300.00 1,116.00 100.00 83.00 - -
Kurunegala 300.00 300.00 800.00 800.00 - - 50.00 50.00 - -
Colombo 320.00 307.00 - - - - 50.00 45.00 - -
Gampaha 320.00 298.00 450.00 425.00 - - 50.00 40.00 - -
Kalutara 350.00 305.00 350.00 350.00 - - 70.00 70.00 - -
Galle 210.00 205.00 - - - - 70.00 60.00 - -
Matara 250.00 214.00 350.00 325.00 - - 100.00 90.00 - -
Hambantota 240.00 230.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 260.00 250.00 250.00 - - 100.00 80.00 - -
National 350.00 266.31 800.00 355.50 1,300.00 1,116.00 100.00 63.45 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,640.00 3,570.00 - -
Matara - - - - 3,500.00 3,500.00 - -
Hambantota - - - - - - 7,000.00 6,500.00
National - - - - 3,640.00 3,535.00 7,000.00 6,500.00

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture

Date of collection :18.04.2023

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :18.04.2023

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 1,500.00 1,464.00 - - 2,500.00 2,258.00
Matale 1,550.00 1,475.00 - - 2,600.00 2,540.00
Nuwara_eliya 1,450.00 1,435.00 - - - -
Kegalle 1,550.00 1,500.00 - - 2,200.00 2,000.00
Ratnapura - - - - - -
Badulla 1,600.00 1,491.00 - - 2,500.00 2,383.00
Kurunegala 1,500.00 1,500.00 - - - -
Colombo 1,500.00 1,375.00 - - - -
Gampaha 1,500.00 1,500.00 - - - -
Kalutara 1,400.00 1,375.00 - - - -
Galle 1,500.00 1,475.00 - - - -
Matara 1,550.00 1,450.00 - - - -
Hambantota 1,550.00 1,520.00 - - - -
Monaragala 1,400.00 1,380.00 - - 2,500.00 2,220.00
National 1,600.00 1,456.92 - - 2,600.00 2,280.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 2,500.00 2,275.00 400.00 322.00
Matale 2,600.00 2,518.00 400.00 326.00
Nuwara_eliya 2,400.00 2,390.00 380.00 375.00
Kegalle 2,200.00 2,166.00 350.00 316.00
Ratnapura - - - -
Badulla 2,000.00 1,950.00 - -
Kurunegala 2,300.00 2,167.00 300.00 233.00
Colombo 2,200.00 2,075.00 - -
Gampaha 2,500.00 2,440.00 400.00 340.00
Kalutara 2,000.00 1,750.00 - -
Galle 2,200.00 2,100.00 - -
Matara 2,300.00 2,217.00 300.00 242.00
Hambantota 2,500.00 2,430.00 - -
Monaragala 2,000.00 2,000.00 - -
National 2,600.00 2,190.62 400.00 307.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 850.00 794.00 - - 1,000.00 863.00
Matale 810.00 775.00 760.00 750.00 850.00 850.00
Nuwara_eliya 800.00 800.00 - - - -
Kegalle 850.00 816.00 800.00 750.00 - -
Ratnapura - - - - - -
Badulla 850.00 850.00 - - - -
Kurunegala 850.00 850.00 820.00 800.00 - -
Colombo 850.00 817.00 - - - -
Gampaha 900.00 890.00 - - - -
Kalutara 900.00 850.00 - - - -
Galle 900.00 850.00 - - - -
Matara 900.00 858.00 - - - -
Hambantota 850.00 800.00 - - - -
Monaragala 750.00 740.00 - - - -
National 900.00 822.31 820.00 766.67 1,000.00 856.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 425.00 394.00 350.00 350.00 300.00 300.00 - -
Matale 550.00 500.00 480.00 442.00 400.00 385.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 383.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 380.00 360.00 - - - - - -
Kurunegala 450.00 450.00 380.00 380.00 260.00 243.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - #REF! #REF! 325.00 290.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 450.00 440.00 430.00 422.00 420.00 408.00 375.00 363.00
National 550.00 421.17 480.00 382.00 420.00 325.20 375.00 278.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00
Matale 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - 7,000.00 6,666.00 6,000.00 5,333.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - 8,000.00 7,500.00 6,500.00 6,250.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,055.33 6,500.00 5,861.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,400.00 1,238.00 1,200.00 1,050.00 1,000.00 1,000.00 5,200.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00
Matale 1,350.00 1,284.00 1,150.00 1,087.00 950.00 895.00 6,000.00 5,750.00 4,650.00 4,592.00
Nuwara_eliya 1,200.00 1,200.00 950.00 950.00 - - 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00
Kegalle 1,250.00 1,166.00 1,000.00 933.00 - - 5,000.00 4,400.00 4,000.00 3,666.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00 - - 5,500.00 5,500.00 5,000.00 5,000.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 1,000.00 1,000.00 - - 6,000.00 5,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,400.00 1,237.60 1,200.00 1,020.00 1,000.00 947.50 6,000.00 5,025.00 5,000.00 4,051.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Badulla - - - - 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00 2,200.00 2,000.00 1,833.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,000.00 2,567.00 2,100.00 2,000.00
Colombo - - 4,000.00 4,000.00 3,800.00 3,800.00 3,100.00 3,100.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 2,600.00 2,600.00 - - - - - -
Gampaha - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - - - - - - 2,500.00 2,400.00
Kalutara 5,000.00 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,800.00 3,725.00 3,200.00 3,100.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Galle 5,500.00 5,400.00 4,700.00 4,650.00 3,500.00 3,450.00 3,300.00 3,250.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,750.00 - - - - - -
Matara 5,700.00 5,575.00 4,500.00 4,500.00 4,200.00 3,800.00 3,600.00 3,520.00 3,500.00 3,333.00 3,300.00 3,200.00 3,200.00 3,075.00 3,100.00 2,900.00 2,500.00 2,433.00 - - - -
Hambantota - - - - 3,500.00 3,500.00 3,400.00 3,400.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 2,900.00 2,900.00 - - - -
Monaragala - - - - - - 3,000.00 2,900.00 - - - - 2,600.00 2,560.00 2,400.00 2,380.00 - - 2,200.00 2,180.00 1,500.00 1,475.00
National 5,700.00 5,158.33 4,700.00 4,162.50 4,200.00 3,629.17 3,600.00 3,158.75 3,500.00 3,166.50 3,300.00 2,850.00 3,200.00 2,733.57 3,100.00 2,504.29 2,500.00 2,433.00 3,000.00 2,315.67 2,500.00 1,927.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 500.00
Colombo - - - - 5,500.00 5,500.00 4,000.00 4,000.00 - -
Gampaha 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00 1,000.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 12,000.00 3,000.00 8,000.00 3,000.00 6,000.00 4,500.00 4,000.00 2,333.33 1,200.00 750.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 750.00 681.00 400.00 338.00
Matale 750.00 705.00 400.00 332.00
Nuwara_eliya 750.00 740.00 - -
Kegalle 775.00 725.00 350.00 350.00
Ratnapura - - - -
Badulla 500.00 450.00 450.00 450.00
Kurunegala 800.00 800.00 650.00 650.00
Colombo 850.00 763.00 600.00 600.00
Gampaha 850.00 820.00 550.00 490.00
Kalutara 750.00 700.00 700.00 700.00
Galle 700.00 675.00 - -
Matara 750.00 717.00 700.00 700.00
Hambantota 730.00 725.00 - -
Monaragala 700.00 640.00 300.00 300.00
National 850.00 703.15 700.00 491.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 280.00 270.00 239.00 - - 60.00 55.00 - -
Matale 280.00 260.00 300.00 245.00 - - 80.00 65.00 - -
Nuwara_eliya 270.00 260.00 340.00 330.00 - - - - - -
Kegalle 280.00 260.00 300.00 266.00 - - 60.00 60.00 - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 300.00 283.00 400.00 325.00 1,300.00 1,116.00 100.00 83.00 - -
Kurunegala 300.00 300.00 800.00 800.00 - - 50.00 50.00 - -
Colombo 320.00 307.00 - - - - 50.00 45.00 - -
Gampaha 320.00 298.00 450.00 425.00 - - 50.00 40.00 - -
Kalutara 350.00 305.00 350.00 350.00 - - 70.00 70.00 - -
Galle 210.00 205.00 - - - - 70.00 60.00 - -
Matara 250.00 214.00 350.00 325.00 - - 100.00 90.00 - -
Hambantota 240.00 230.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 260.00 250.00 250.00 - - 100.00 80.00 - -
National 350.00 266.31 800.00 355.50 1,300.00 1,116.00 100.00 63.45 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,640.00 3,570.00 - -
Matara - - - - 3,500.00 3,500.00 - -
Hambantota - - - - - - 7,000.00 6,500.00
National - - - - 3,640.00 3,535.00 7,000.00 6,500.00

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture

Date of collection :18.04.2023

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :18.04.2023

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 1,500.00 1,464.00 - - 2,500.00 2,258.00
Matale 1,550.00 1,475.00 - - 2,600.00 2,540.00
Nuwara_eliya 1,450.00 1,435.00 - - - -
Kegalle 1,550.00 1,500.00 - - 2,200.00 2,000.00
Ratnapura - - - - - -
Badulla 1,600.00 1,491.00 - - 2,500.00 2,383.00
Kurunegala 1,500.00 1,500.00 - - - -
Colombo 1,500.00 1,375.00 - - - -
Gampaha 1,500.00 1,500.00 - - - -
Kalutara 1,400.00 1,375.00 - - - -
Galle 1,500.00 1,475.00 - - - -
Matara 1,550.00 1,450.00 - - - -
Hambantota 1,550.00 1,520.00 - - - -
Monaragala 1,400.00 1,380.00 - - 2,500.00 2,220.00
National 1,600.00 1,456.92 - - 2,600.00 2,280.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 2,500.00 2,275.00 400.00 322.00
Matale 2,600.00 2,518.00 400.00 326.00
Nuwara_eliya 2,400.00 2,390.00 380.00 375.00
Kegalle 2,200.00 2,166.00 350.00 316.00
Ratnapura - - - -
Badulla 2,000.00 1,950.00 - -
Kurunegala 2,300.00 2,167.00 300.00 233.00
Colombo 2,200.00 2,075.00 - -
Gampaha 2,500.00 2,440.00 400.00 340.00
Kalutara 2,000.00 1,750.00 - -
Galle 2,200.00 2,100.00 - -
Matara 2,300.00 2,217.00 300.00 242.00
Hambantota 2,500.00 2,430.00 - -
Monaragala 2,000.00 2,000.00 - -
National 2,600.00 2,190.62 400.00 307.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 850.00 794.00 - - 1,000.00 863.00
Matale 810.00 775.00 760.00 750.00 850.00 850.00
Nuwara_eliya 800.00 800.00 - - - -
Kegalle 850.00 816.00 800.00 750.00 - -
Ratnapura - - - - - -
Badulla 850.00 850.00 - - - -
Kurunegala 850.00 850.00 820.00 800.00 - -
Colombo 850.00 817.00 - - - -
Gampaha 900.00 890.00 - - - -
Kalutara 900.00 850.00 - - - -
Galle 900.00 850.00 - - - -
Matara 900.00 858.00 - - - -
Hambantota 850.00 800.00 - - - -
Monaragala 750.00 740.00 - - - -
National 900.00 822.31 820.00 766.67 1,000.00 856.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 425.00 394.00 350.00 350.00 300.00 300.00 - -
Matale 550.00 500.00 480.00 442.00 400.00 385.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 383.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 380.00 360.00 - - - - - -
Kurunegala 450.00 450.00 380.00 380.00 260.00 243.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - #REF! #REF! 325.00 290.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 450.00 440.00 430.00 422.00 420.00 408.00 375.00 363.00
National 550.00 421.17 480.00 382.00 420.00 325.20 375.00 278.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00
Matale 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - 7,000.00 6,666.00 6,000.00 5,333.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - 8,000.00 7,500.00 6,500.00 6,250.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,055.33 6,500.00 5,861.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,400.00 1,238.00 1,200.00 1,050.00 1,000.00 1,000.00 5,200.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00
Matale 1,350.00 1,284.00 1,150.00 1,087.00 950.00 895.00 6,000.00 5,750.00 4,650.00 4,592.00
Nuwara_eliya 1,200.00 1,200.00 950.00 950.00 - - 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00
Kegalle 1,250.00 1,166.00 1,000.00 933.00 - - 5,000.00 4,400.00 4,000.00 3,666.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00 - - 5,500.00 5,500.00 5,000.00 5,000.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 1,000.00 1,000.00 - - 6,000.00 5,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,400.00 1,237.60 1,200.00 1,020.00 1,000.00 947.50 6,000.00 5,025.00 5,000.00 4,051.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Badulla - - - - 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00 2,200.00 2,000.00 1,833.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,000.00 2,567.00 2,100.00 2,000.00
Colombo - - 4,000.00 4,000.00 3,800.00 3,800.00 3,100.00 3,100.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 2,600.00 2,600.00 - - - - - -
Gampaha - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - - - - - - 2,500.00 2,400.00
Kalutara 5,000.00 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,800.00 3,725.00 3,200.00 3,100.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Galle 5,500.00 5,400.00 4,700.00 4,650.00 3,500.00 3,450.00 3,300.00 3,250.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,750.00 - - - - - -
Matara 5,700.00 5,575.00 4,500.00 4,500.00 4,200.00 3,800.00 3,600.00 3,520.00 3,500.00 3,333.00 3,300.00 3,200.00 3,200.00 3,075.00 3,100.00 2,900.00 2,500.00 2,433.00 - - - -
Hambantota - - - - 3,500.00 3,500.00 3,400.00 3,400.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 2,900.00 2,900.00 - - - -
Monaragala - - - - - - 3,000.00 2,900.00 - - - - 2,600.00 2,560.00 2,400.00 2,380.00 - - 2,200.00 2,180.00 1,500.00 1,475.00
National 5,700.00 5,158.33 4,700.00 4,162.50 4,200.00 3,629.17 3,600.00 3,158.75 3,500.00 3,166.50 3,300.00 2,850.00 3,200.00 2,733.57 3,100.00 2,504.29 2,500.00 2,433.00 3,000.00 2,315.67 2,500.00 1,927.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 500.00
Colombo - - - - 5,500.00 5,500.00 4,000.00 4,000.00 - -
Gampaha 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00 1,000.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 12,000.00 3,000.00 8,000.00 3,000.00 6,000.00 4,500.00 4,000.00 2,333.33 1,200.00 750.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 750.00 681.00 400.00 338.00
Matale 750.00 705.00 400.00 332.00
Nuwara_eliya 750.00 740.00 - -
Kegalle 775.00 725.00 350.00 350.00
Ratnapura - - - -
Badulla 500.00 450.00 450.00 450.00
Kurunegala 800.00 800.00 650.00 650.00
Colombo 850.00 763.00 600.00 600.00
Gampaha 850.00 820.00 550.00 490.00
Kalutara 750.00 700.00 700.00 700.00
Galle 700.00 675.00 - -
Matara 750.00 717.00 700.00 700.00
Hambantota 730.00 725.00 - -
Monaragala 700.00 640.00 300.00 300.00
National 850.00 703.15 700.00 491.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 280.00 270.00 239.00 - - 60.00 55.00 - -
Matale 280.00 260.00 300.00 245.00 - - 80.00 65.00 - -
Nuwara_eliya 270.00 260.00 340.00 330.00 - - - - - -
Kegalle 280.00 260.00 300.00 266.00 - - 60.00 60.00 - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 300.00 283.00 400.00 325.00 1,300.00 1,116.00 100.00 83.00 - -
Kurunegala 300.00 300.00 800.00 800.00 - - 50.00 50.00 - -
Colombo 320.00 307.00 - - - - 50.00 45.00 - -
Gampaha 320.00 298.00 450.00 425.00 - - 50.00 40.00 - -
Kalutara 350.00 305.00 350.00 350.00 - - 70.00 70.00 - -
Galle 210.00 205.00 - - - - 70.00 60.00 - -
Matara 250.00 214.00 350.00 325.00 - - 100.00 90.00 - -
Hambantota 240.00 230.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 260.00 250.00 250.00 - - 100.00 80.00 - -
National 350.00 266.31 800.00 355.50 1,300.00 1,116.00 100.00 63.45 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,640.00 3,570.00 - -
Matara - - - - 3,500.00 3,500.00 - -
Hambantota - - - - - - 7,000.00 6,500.00
National - - - - 3,640.00 3,535.00 7,000.00 6,500.00

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture

Date of collection :18.04.2023

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :18.04.2023

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 1,500.00 1,464.00 - - 2,500.00 2,258.00
Matale 1,550.00 1,475.00 - - 2,600.00 2,540.00
Nuwara_eliya 1,450.00 1,435.00 - - - -
Kegalle 1,550.00 1,500.00 - - 2,200.00 2,000.00
Ratnapura - - - - - -
Badulla 1,600.00 1,491.00 - - 2,500.00 2,383.00
Kurunegala 1,500.00 1,500.00 - - - -
Colombo 1,500.00 1,375.00 - - - -
Gampaha 1,500.00 1,500.00 - - - -
Kalutara 1,400.00 1,375.00 - - - -
Galle 1,500.00 1,475.00 - - - -
Matara 1,550.00 1,450.00 - - - -
Hambantota 1,550.00 1,520.00 - - - -
Monaragala 1,400.00 1,380.00 - - 2,500.00 2,220.00
National 1,600.00 1,456.92 - - 2,600.00 2,280.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 2,500.00 2,275.00 400.00 322.00
Matale 2,600.00 2,518.00 400.00 326.00
Nuwara_eliya 2,400.00 2,390.00 380.00 375.00
Kegalle 2,200.00 2,166.00 350.00 316.00
Ratnapura - - - -
Badulla 2,000.00 1,950.00 - -
Kurunegala 2,300.00 2,167.00 300.00 233.00
Colombo 2,200.00 2,075.00 - -
Gampaha 2,500.00 2,440.00 400.00 340.00
Kalutara 2,000.00 1,750.00 - -
Galle 2,200.00 2,100.00 - -
Matara 2,300.00 2,217.00 300.00 242.00
Hambantota 2,500.00 2,430.00 - -
Monaragala 2,000.00 2,000.00 - -
National 2,600.00 2,190.62 400.00 307.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 850.00 794.00 - - 1,000.00 863.00
Matale 810.00 775.00 760.00 750.00 850.00 850.00
Nuwara_eliya 800.00 800.00 - - - -
Kegalle 850.00 816.00 800.00 750.00 - -
Ratnapura - - - - - -
Badulla 850.00 850.00 - - - -
Kurunegala 850.00 850.00 820.00 800.00 - -
Colombo 850.00 817.00 - - - -
Gampaha 900.00 890.00 - - - -
Kalutara 900.00 850.00 - - - -
Galle 900.00 850.00 - - - -
Matara 900.00 858.00 - - - -
Hambantota 850.00 800.00 - - - -
Monaragala 750.00 740.00 - - - -
National 900.00 822.31 820.00 766.67 1,000.00 856.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 425.00 394.00 350.00 350.00 300.00 300.00 - -
Matale 550.00 500.00 480.00 442.00 400.00 385.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 383.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 380.00 360.00 - - - - - -
Kurunegala 450.00 450.00 380.00 380.00 260.00 243.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - #REF! #REF! 325.00 290.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 450.00 440.00 430.00 422.00 420.00 408.00 375.00 363.00
National 550.00 421.17 480.00 382.00 420.00 325.20 375.00 278.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00
Matale 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - 7,000.00 6,666.00 6,000.00 5,333.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - 8,000.00 7,500.00 6,500.00 6,250.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,055.33 6,500.00 5,861.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,400.00 1,238.00 1,200.00 1,050.00 1,000.00 1,000.00 5,200.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00
Matale 1,350.00 1,284.00 1,150.00 1,087.00 950.00 895.00 6,000.00 5,750.00 4,650.00 4,592.00
Nuwara_eliya 1,200.00 1,200.00 950.00 950.00 - - 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00
Kegalle 1,250.00 1,166.00 1,000.00 933.00 - - 5,000.00 4,400.00 4,000.00 3,666.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00 - - 5,500.00 5,500.00 5,000.00 5,000.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 1,000.00 1,000.00 - - 6,000.00 5,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,400.00 1,237.60 1,200.00 1,020.00 1,000.00 947.50 6,000.00 5,025.00 5,000.00 4,051.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Badulla - - - - 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00 2,200.00 2,000.00 1,833.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,000.00 2,567.00 2,100.00 2,000.00
Colombo - - 4,000.00 4,000.00 3,800.00 3,800.00 3,100.00 3,100.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 2,600.00 2,600.00 - - - - - -
Gampaha - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - - - - - - 2,500.00 2,400.00
Kalutara 5,000.00 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,800.00 3,725.00 3,200.00 3,100.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Galle 5,500.00 5,400.00 4,700.00 4,650.00 3,500.00 3,450.00 3,300.00 3,250.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,750.00 - - - - - -
Matara 5,700.00 5,575.00 4,500.00 4,500.00 4,200.00 3,800.00 3,600.00 3,520.00 3,500.00 3,333.00 3,300.00 3,200.00 3,200.00 3,075.00 3,100.00 2,900.00 2,500.00 2,433.00 - - - -
Hambantota - - - - 3,500.00 3,500.00 3,400.00 3,400.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 2,900.00 2,900.00 - - - -
Monaragala - - - - - - 3,000.00 2,900.00 - - - - 2,600.00 2,560.00 2,400.00 2,380.00 - - 2,200.00 2,180.00 1,500.00 1,475.00
National 5,700.00 5,158.33 4,700.00 4,162.50 4,200.00 3,629.17 3,600.00 3,158.75 3,500.00 3,166.50 3,300.00 2,850.00 3,200.00 2,733.57 3,100.00 2,504.29 2,500.00 2,433.00 3,000.00 2,315.67 2,500.00 1,927.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 500.00
Colombo - - - - 5,500.00 5,500.00 4,000.00 4,000.00 - -
Gampaha 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00 1,000.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 12,000.00 3,000.00 8,000.00 3,000.00 6,000.00 4,500.00 4,000.00 2,333.33 1,200.00 750.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 750.00 681.00 400.00 338.00
Matale 750.00 705.00 400.00 332.00
Nuwara_eliya 750.00 740.00 - -
Kegalle 775.00 725.00 350.00 350.00
Ratnapura - - - -
Badulla 500.00 450.00 450.00 450.00
Kurunegala 800.00 800.00 650.00 650.00
Colombo 850.00 763.00 600.00 600.00
Gampaha 850.00 820.00 550.00 490.00
Kalutara 750.00 700.00 700.00 700.00
Galle 700.00 675.00 - -
Matara 750.00 717.00 700.00 700.00
Hambantota 730.00 725.00 - -
Monaragala 700.00 640.00 300.00 300.00
National 850.00 703.15 700.00 491.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 280.00 270.00 239.00 - - 60.00 55.00 - -
Matale 280.00 260.00 300.00 245.00 - - 80.00 65.00 - -
Nuwara_eliya 270.00 260.00 340.00 330.00 - - - - - -
Kegalle 280.00 260.00 300.00 266.00 - - 60.00 60.00 - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 300.00 283.00 400.00 325.00 1,300.00 1,116.00 100.00 83.00 - -
Kurunegala 300.00 300.00 800.00 800.00 - - 50.00 50.00 - -
Colombo 320.00 307.00 - - - - 50.00 45.00 - -
Gampaha 320.00 298.00 450.00 425.00 - - 50.00 40.00 - -
Kalutara 350.00 305.00 350.00 350.00 - - 70.00 70.00 - -
Galle 210.00 205.00 - - - - 70.00 60.00 - -
Matara 250.00 214.00 350.00 325.00 - - 100.00 90.00 - -
Hambantota 240.00 230.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 260.00 250.00 250.00 - - 100.00 80.00 - -
National 350.00 266.31 800.00 355.50 1,300.00 1,116.00 100.00 63.45 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,640.00 3,570.00 - -
Matara - - - - 3,500.00 3,500.00 - -
Hambantota - - - - - - 7,000.00 6,500.00
National - - - - 3,640.00 3,535.00 7,000.00 6,500.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture