අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :30.05.2023

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Average Price)
Kandy 1,500.00 1,401.00 1,350.00 1,350.00 2,500.00 2,161.00
Matale 1,450.00 1,433.00 - - 2,350.00 2,192.00
Nuwara_eliya 1,450.00 1,443.00 - - - -
Kegalle 1,400.00 1,366.00 - - 2,300.00 1,966.00
Ratnapura 1,270.00 1,250.00 - - - -
Badulla 1,400.00 1,333.00 - - 2,000.00 2,000.00
Kurunegala 1,400.00 1,400.00 - - - -
Colombo 1,400.00 1,338.00 - - - -
Gampaha 1,400.00 1,330.00 - - - -
Kalutara 1,200.00 1,200.00 - - - -
Galle 1,300.00 1,240.00 - - - -
Matara 1,320.00 1,293.00 - - - -
Hambantota 1,300.00 1,273.00 - - - -
Monaragala 1,400.00 1,400.00 - - 2,200.00 2,160.00
National 1,500.00 1,335.71 1,350.00 1,350.00 2,500.00 2,095.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 2,600.00 2,427.00 400.00 369.00
Matale 2,600.00 2,483.00 400.00 380.00
Nuwara_eliya 2,400.00 2,393.00 380.00 370.00
Kegalle 2,400.00 2,333.00 350.00 316.00
Ratnapura 2,100.00 2,000.00 - -
Badulla 2,100.00 2,033.00 - -
Kurunegala 2,400.00 2,333.00 400.00 283.00
Colombo 2,300.00 2,125.00 - -
Gampaha 2,500.00 2,150.00 350.00 270.00
Kalutara 1,900.00 1,850.00 - -
Galle 2,100.00 2,050.00 - -
Matara 2,300.00 2,067.00 300.00 258.00
Hambantota 2,200.00 2,100.00 - -
Monaragala 2,300.00 2,166.00 - -
National 2,600.00 2,179.29 400.00 320.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 950.00 812.00 - - 1,150.00 949.00
Matale 800.00 788.00 770.00 765.00 850.00 850.00
Nuwara_eliya 780.00 770.00 - - - -
Kegalle 800.00 800.00 750.00 750.00 - -
Ratnapura 850.00 825.00 - - - -
Badulla 800.00 800.00 - - - -
Kurunegala 900.00 900.00 - - - -
Colombo 850.00 817.00 - - - -
Gampaha 900.00 850.00 - - - -
Kalutara 900.00 900.00 - - - -
Galle 850.00 825.00 - - - -
Matara 850.00 817.00 - - - -
Hambantota 800.00 750.00 - - - -
Monaragala 760.00 754.00 - - - -
National 950.00 814.86 770.00 757.50 1,150.00 899.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 450.00 417.00 400.00 375.00 350.00 350.00 325.00 325.00
Matale 500.00 463.00 450.00 429.00 425.00 393.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 425.00 398.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 350.00 - - - - - -
Kurunegala 340.00 340.00 290.00 290.00 250.00 250.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 230.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 470.00 465.00 460.00 450.00 440.00 430.00 400.00 388.00
National 500.00 405.50 460.00 348.33 440.00 355.75 400.00 303.33

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - - - 6,500.00 6,500.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00
Matale - - - - 5,000.00 5,000.00 - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 12,000.00 12,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - 6,500.00 6,250.00 5,800.00 5,800.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 12,000.00 12,000.00 10,000.00 8,125.00 6,500.00 5,766.67 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 1,450.00 1,224.00 1,150.00 1,025.00 1,000.00 1,000.00 5,500.00 5,163.00 4,000.00 3,181.00
Matale 1,200.00 1,142.00 1,150.00 1,069.00 1,050.00 899.00 5,250.00 5,142.00 4,250.00 4,200.00
Nuwara_eliya 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,000.00 - - 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00
Kegalle 1,200.00 1,166.00 950.00 916.00 - - 5,000.00 4,666.00 4,000.00 3,666.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,500.00 - - 6,200.00 6,200.00 5,800.00 5,800.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,800.00 1,326.40 1,500.00 1,102.00 1,050.00 949.50 6,200.00 5,134.20 5,800.00 4,169.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 5,000.00 4,800.00 4,300.00 4,200.00 3,900.00 3,800.00 3,200.00 3,100.00 3,000.00 2,900.00 3,000.00 2,900.00 2,500.00 2,400.00 2,100.00 2,050.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,333.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,800.00 2,500.00 2,200.00 2,033.00
Colombo - - 4,100.00 4,100.00 3,700.00 3,700.00 3,500.00 3,500.00 - - - - 3,100.00 3,100.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,750.00 - - - - - - - - - - - - 2,500.00 2,425.00
Kalutara 5,000.00 4,995.00 4,500.00 4,470.00 3,600.00 3,590.00 3,200.00 3,185.00 3,000.00 2,990.00 2,500.00 2,485.00 2,000.00 1,990.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Galle 5,000.00 5,000.00 4,000.00 3,750.00 2,900.00 2,875.00 2,800.00 2,775.00 - - - - 2,600.00 2,550.00 2,500.00 2,475.00 - - - - - -
Matara 5,200.00 5,000.00 4,300.00 3,867.00 3,800.00 3,238.00 3,000.00 2,900.00 - - - - 2,800.00 2,625.00 2,600.00 2,500.00 2,000.00 1,933.00 - - - -
Hambantota - - - - 3,200.00 3,150.00 3,000.00 2,950.00 - - - - 2,700.00 2,650.00 2,500.00 2,500.00 - - - -
Monaragala - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - 2,800.00 2,700.00 2,500.00 2,400.00 - - 2,000.00 1,900.00 2,700.00 1,600.00
National 5,200.00 4,948.75 4,500.00 4,077.40 3,900.00 3,336.14 3,500.00 3,020.00 3,000.00 2,945.00 3,000.00 2,692.50 3,100.00 2,573.57 3,000.00 2,346.43 2,000.00 1,933.00 2,800.00 2,111.00 2,700.00 1,847.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 800.00 400.00 - -
Colombo - - - - 3,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 7,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 600.00 500.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 4,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 966.67 600.00 500.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 950.00 855.00 450.00 386.00
Matale 900.00 900.00 400.00 328.00
Nuwara_eliya 840.00 836.00 - -
Kegalle 900.00 900.00 450.00 425.00
Ratnapura 820.00 810.00 550.00 520.00
Badulla 800.00 767.00 400.00 400.00
Kurunegala 910.00 903.00 520.00 507.00
Colombo 900.00 838.00 550.00 550.00
Gampaha 850.00 850.00 600.00 560.00
Kalutara 850.00 845.00 600.00 600.00
Galle 850.00 850.00 - -
Matara 880.00 865.00 500.00 500.00
Hambantota 850.00 850.00 - -
Monaragala 820.00 804.00 600.00 550.00
National 950.00 848.07 600.00 484.18

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 299.00 450.00 423.00 - - 60.00 58.00 - -
Matale 350.00 318.00 550.00 509.00 - - 80.00 65.00 - -
Nuwara_eliya 270.00 263.00 420.00 413.00 - - - - - -
Kegalle 300.00 396.00 450.00 416.00 - - 70.00 70.00 - -
Ratnapura 280.00 260.00 - - - - 50.00 45.00 - -
Badulla 300.00 300.00 500.00 450.00 1,000.00 960.00 60.00 55.00 - -
Kurunegala 300.00 297.00 700.00 683.00 - - 50.00 50.00 - -
Colombo 325.00 308.00 - - - - 70.00 65.00 - -
Gampaha 300.00 285.00 700.00 650.00 - - 40.00 35.00 - -
Kalutara 325.00 320.00 500.00 500.00 - - 70.00 70.00 - -
Galle 210.00 205.00 450.00 450.00 - - 70.00 60.00 - -
Matara 220.00 207.00 450.00 450.00 - - 80.00 80.00 - -
Hambantota 230.00 225.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 273.00 400.00 400.00 - - 100.00 70.00 - -
National 350.00 282.57 700.00 485.82 1,000.00 960.00 100.00 60.25 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,360.00 3,290.00 - -
Matara - - - - 3,000.00 3,000.00 - -
Hambantota - - - - - - 6,500.00 5,766.00
National - - - - 3,360.00 3,145.00 6,500.00 5,766.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture