ඉල්ලුම් පත්රය – කහ / ඉඟුරු බෝග ප්රවර්ධන වැඩසටහන – බීජ අල සඳහා ආධාර ක්රමය

ඉල්ලුම් පත්‍රය – අපනයන කෘෂිබෝග නව වගා ප්‍රවර්ධන ආයෝජන ආධාර ක්‍රමය

ඉල්ලුම් පත්‍රය – අපනයන කෘෂිබෝග වගාවන්ගේ ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීමේ ආයෝජන ආධාර ක්‍රමය

ඉල්ලුම් පත්‍රය – අපනයන කෘෂිකර්ම පිරිසැකසුම් ඒකක සඳහා සහනාධාර ක්‍රමය

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව – පැළ තවාන් ගිවිසුම – 2016

ධන සවිය