අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව/ஏற்றுமதி விவசாய திணைக்களம்/Department of Export Agriculture/

කුළුබඩු සැකසුම් කරුවන්, එක්රැස් කරන්නන් සහ නිෂ්පාදකයන් ලියාපදිංචි කීරීමේ අයදුම්පත

மசாலா செயலிகள், சேகரிப்பாளர்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள் பதிவு

Application for Registration of Spice Processors, Collectors and Manufacturers

ව්‍යාපාරයේ නම/Name of the business
හිමිකරුගේ නම/Owner's Name
ජා. හැ. අංකය/NIC No.
ව්‍යාපාරයේ ලිපිනය/Address of business
ව්‍යාපාරයේ ලි/ප අංකය/Business Reg. No
ව්‍යාපාරයේ අයිතියේ ස්වභාවය
Nature of Business Ownership
දිස්ත්‍රික්කය/District
අප: කෘෂි: ව්‍යාප්ති නිලධාරී කොට්ඨාශය
Ex. Agri. Extension Officer Division
ප්‍රා. ලේ. කොට්ඨාශය/DS Division
දුරකථන/Phone
විද්‍යුත් තැපෑල/Email
ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය
Nature of Business
  • එක්රැස් කිරීම/Collecting - කුළුබඩු එකතු කිරීම/Collecting spices
  • පිරිසැකසීම/Processing - අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කර වියලීයම් යන්ත්‍ර යොදාගෙන නිෂ්පාදන සිදුකිරීම/Making products using raw materials and dryers
  • අගය එකතු කිරීම/Value Add. - කුළුබඩු අමුද්‍රව්‍යක් ලෙස භාවිතා කර විවිධ නිෂ්පාදන කිරීම/Making various products using spices as an ingredient

සැපයිය හැකි නිෂ්පාදන සහ ප්‍රමාණයන්
(මාසික/ වාර්ෂික )
Products and quantities
available
(Monthly/Annually)
මාසික/Monthly (kg)
වාර්ෂික/Annually (kg)
ගම්මිරිස්/Pepper
කරාබු/Clove
ඉගුරු/Ginger
කෝපි/Coffee
එනසාල්/Cardamom
කුරුඳු/Cinnamon
සාදික්කා/Nutmeg
වැනිලා/Vanilla
කොකෝවා/Cocoa
වෙනත්/Other

නිෂ්පාදනය/Product
මාසික ඒකක ප්‍රමාණය/Monthly Units